ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

Настоящата Политика за личните данни на Висшето училище по телекомуникации и пощи има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка с дейността на същото като висше учебно заведение, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Предоставя се информация за правата, които Вие имате, във връзка с обработването на лични данни от Висшето училище по телекомуникации и пощи, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Информираме Ви, че за да осъществява пълноценно своите функции нашето Висше училище непосредствено и чрез някои от своите интранет уеббазирани платформи събира информация от физическите лица, потребители на образователни и квалификационни услуги-кандидат-студенти, студенти, докторанти, курсисти, специализанти, от участниците в конференции и семинари, от нашият персонала и страните по договори.
Настоятелно Ви молим, да се запознаете с настоящата Политика за личните данни и в случай че имате въпроси да ги отправите писмено към Администратора (ВУТП) или към определеното от него Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД). Ако имате несъгласия с някои от условията, съдържащи се в нея, препоръчваме Ви, да не предоставяте личните си данни и да не ползвате уеб-базираните платформи на Висшето училище по телекомуникации и пощи.
Висшето училище по телекомуникации и пощи е висше учебно заведение-администратор на лични данни, с ЕИК по БУЛСТАТ 000670545, намира се в район „Студентски“ на Столичната община, ул. „акад. Стефан Младенов“№1, web:www.utp.bg факултетна канцелария:(02)8621034, Ректорат: (02)80 62 182, e-mail: rectoroffice@utp.bg. Ректор е проф. дтн инж. Димитър Радев. С настоящата Политика за личните данни Висшето училище по телекомуникации и пощи отразява необходимостта от защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. Висшето училище по телекомуникации и пощи прилага технически и организационни мерки за защита на личните данни в съответствие с европейското и местно законодателство и добри практики.
Висшето училище по телекомуникации и пощи цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните им данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на лични данни, както и последиците от отказ от предоставянето им.

1. ДЕФИНИЦИИ
1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
4) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
5) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
6) „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679. В Република България това е Комисията за защита на личните данни, чиито контактни данни ще намерите по-долу.

2. ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ:
Вие може да ни предоставите информация за Вас, попълвайки на място регистрационна форма или форма на запитване на нашия уебсайт или комуникирайки с нас по e-mail или телефон. Информацията, която ни предоставяте може да включва:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Адрес;
 • Телефон;
 • Образование;
 • Професионална квалификация;
 • Научна степен;
 • E-mail;
 • IP адрес.

3. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Като администратор на лични данни Висшето училище по телекомуникации и пощи обработва лични данни чрез съвкупност от действия, като събиране, записване, организиране, съхраняване, актуализиране, заличаване, блокиране и унищожаване при спазване на принципите за законосъобразност, поверителност, целесъобразност, актуалност и при спазване на принципа „необходимо да се знае“ на обработваните лични данни.
На територията на Висшето училище по телекомуникации и пощи се извършва видеонаблюдение с цел охрана.

4. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Висшето училище по телекомуникации и пощи обработва лични данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните във връзка с изпълнение на нашите задължения по сключени трудови и граждански договори, за обучения за придобиване на степен „бакалавър“ и „магистър“, осигуряване на практики и стажове, изплащане на стипендии, участие в курсове за придобиване на допълнителна квалификация, като разчитаме на определени законови бази за обработването на Вашите лични данни:

 • за изпълнението на договорните ни задължения, по които субекта на данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • за целите на легитимните ни интереси (стига тези интереси да не ограничават неправомерно Вашите права);
 • когато сте дали Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни по определен начин.

Легитимните ни интереси, посочени по-горе, са регламентирани в нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за държавния архив, Закона за висшето образование, утвърдени правилници и наредби на държавни институции.
ВАЖНО: Когато училището обработва личните Ви данни на правно основание не е необходимо съгласието Ви.
Някои лични данни са ни необходими, за да сключим договор с Вас или за да изпълним нашите услуги, за което ще бъдете уведомени в момента на предоставяне на данните. Ако откажете да предоставите някои от данните, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или да Ви предоставим някои от нашите услуги.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Висшето училище по телекомуникации и пощи, като администратор на лични данни има право да предостави Вашите лични данни на: институции, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт, като например МОН, МО, МВР, НАП, НОИ, ДАНС и др.

6. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:
Ние съхраняваме Вашите лични данни за период не по-дълъг от този, за който ни позволява да осъществим целите описани в Политиката.

7. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Физическите лица, чийто данни се обработват имат следните права:

 • Право на достъп до събраните за Вас лични данни;
 • Право да искате коригиране или допълване на личните си данни;
 • Право да искате изтриване на лични си данни -„право да бъдеш забравен“, при отпаднало основание;
 • Право на ограничаване обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на жалба.

8. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ:
Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено заявление до Висшето училище по телекомуникации и пощи, съдържащо следната информация:

 • Име, адрес и други данни идентифициращи съответното физическо лице;
 • Описание на искането;
 • Предпочитана форма на предоставяне на информацията;
 • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция, в случай, ако субекта не желае да получи информацията на място.

Максималният срок за разглеждане на заявлението и произнасянето по него е 30-дневен от деня на постъпване в училището.
Висшето училище по телекомуникации и пощи може да откаже предоставяне на информация в случаи на неоснователност или когато вече е предоставяна такава информация на субекта.

9. ЗА КОНТАКТИ И ОПЛАКВАНИЯ:
За да упражните някои от тези права, както и за въпроси, коментари, искания или оплаквания, свързани с Политиката за личните данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните: д-р Захари Бисеров, тел. 0884 052772; e-mail: biserovz@abv.bg – служител по сигурността на Висшето училище по телекомуникации и пощи.

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИЯ ОРГАН
Надзорен орган по прилагането на Общия Регламент за защита на данните 2016/679- GDPR е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

11. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Администраторът има право да измени и допълни Политиката за защита на личните данни. Политика за поверителност влиза в сила от датата, на която е публикувана на уебсайта или оповестена по друг подходящ начин.