Публична защита на дисертационен труд на инж. Георги Георгиев

1

Публична защита на дисертационния труд „Трафични измервания, анализ и планиране на IP базирани мрежи“ на маг. инж. Георги Георгиев, експерт от Център за продължаващо и дистанционно обучение към ВУТП се проведе на 26 февруари 2018 г. в ТУ – София.

Дисертацията в професионално направление 5.3. „Комуникационнаа и компютърна техника“, научна специалност „Комутационни системи“ обхваща основните принципи при мониторинга, трафичните измервания и планирането на IP базирани мрежи; трафични измервания в реални IP базирани мрежи; анализ на качеството на обслужване в IP базирани мрежи и планиране и симулиране на IP базирани телекомуникационни мрежи.

23

Целта на дисертационния труд е да се предложат модели и методи за изследвания, свързани с трафични измервания, анализ и планиране на IP базирани мрежи, да се покаже приложението на тези изследвания и да се проведат експерименти в различни IP мрежови архитектури.

4