Удължава се срокът за изпълнение на проекта „Студентски практики“

Studentski praktiki F1

За участие в проекта могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение със студентски права, обучаващи се във Висшето училище по телекомуникации и пощи.
Целта на проекта е да помогне на студентите в натрупване на допълнителни знания и умения в професионалното им направление и да улесни реализацията им на пазара на труда. Проектът цели още да стимулира връзката между висшите училища и бизнеса, за да повиши процента на студенти наети непосредствено след дипломирането им.
За успешно практическо обучение се счита проведена практика в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.
Договори на студенти се предават в 3 екземпляра в стая 207, Яна Дръндова.
Приемно време: от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
При предоставяне на договорите до сряда практиката на студента може да започне най-рано от следващия понеделник.
Завършилите своята практика до месец март 2018 г., могат да получат удостоверение за успешно завършена практика в стая 207, Яна Дръндова.
С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 от 13.10.2017 г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1“ се удължава до 29.09.2018 г.
Всички практики трябва да са приключили до 29.08.2018 г.