Специалност „Киберсигурност на високите технологии“ стартира от учебната 2018/2019 година във Висшето училище по телекомуникации и пощи

cybersecurity-iStock-607969272-o

Технологиите са неизменна част от ежедневието на съвременния човек и направиха така, че почти всички традиционни отношения във физическия свят да имат своето цифрово изражение. Киберпространството се превърна в най-голямото хранилище както на потребителска, така и на държавна информация. Ето защо за онлайн защитата вече се говори като за въпрос на национална сигурност.
Всички тези динамични промени налагат необходимостта от подготовка на компетентни специалисти в областта на киберсигурността. Ето защо от учебната 2018/2019 година Висшето училище по телекомуникации и пощи предлага на младите хора още една възможност за успешна кариера чрез специалността „Киберсигурност на високите технологии“. Специалността съчетава изучаването на комуникационни мрежи и технологии и правните и етични въпроси в областта на компютърната сигурност. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството.
Обучението дава задълбочени познания за състоянието и развитието на киберсредата, комуникационната и компютърна техника, нивото на конфиденциалност, интегритет, достъпност, автентичност и отказоустойчивост на информационните ресурси, системи и услуги. Киберсигурността се разглежда като резултат от ефективното изграждане и поддръжка на активни и превантивни мерки.
Специалността се предлага в редовна форма на обучение, а продължителността на обучението е 6 семестъра.
Специалността „Киберсигурност на високите технологии“ предлага възможност за професионална реализация, основана на формираните практически умения по време на следването. Студентите придобиват широк спектър от познания и технически умения, свързани с профилактиката на киберсигурноста, защитата на класифицираната информация, личните данни, телекомуникационните и компютърните мрежи, както и гарантиране на дигиталната сигурност.
Обучението се организира под формата на специализирани курсове в тясно сътрудничество с търговски дружества от ИТ сектора, охранителния бранш, ГДБОП и др. и е със засилено изучаване на английски и други чужди езици.
Завършилите специалността „Киберсигурност на високите технологии“ намират кариерна реализация като администратори на лични данни или на класифицирана информация, инженери по сигнално-охранителни и известителни системи, за сервизната дейност в областта на компютърните мрежи и системи, разработчици на софтуерни системи, служители на МВР и ГДБОП.