ДО 19 ОКТОМВРИ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМА „СТАРТ В КАРИЕРАТА”

1124ra-op

Националната програма „Старт на кариерата“, се реализира ежегодно от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят за период от 9 месеца в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
До 19 октомври 2018 г. включително, бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в публичния сектор. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.
По програмата са обявени общо 2 569 работни места, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. 1 929 са заявените работни места в централни институции и поделенията им в страната. Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, Омбудсмана на Република България, 16 министерства, 23 държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната палата, комисии, инспекции и др. В областните управи обявените работни места са 78, а в общинските администрации техният брой е 562
Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/,
КРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата” Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Критерии за кандидатстване

А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

► Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително;
► Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
► Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;
► Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.
Забележка: В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.
Б. Документите се публикуват в интернет страницата на АЗ и се представят в дирекции “Бюро по труда” до 19 октомври 2018 г.
2. Критерии за подбор за дадено работно място

Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности, посочени от работодателя, и по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя, и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език, компютърна грамотност и др., посочени от работодателя. В случай, че няма посочено от работодателя изискване за професионално направление и специалност, към интервю се насочват всички кандидати за съответното работно място.

https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/