Възможност за докторантски програми във Флоренция

2

МОН предоставя 2 стипендии за одобрени

Уважаеми колеги от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, придобили образователно-квалификационна степен „Магистър“,
Европейският университетски институт предлага докторантски програми, за академичната 2018/2019 година, в областта на Икономическите науки – https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DocroralProgramme.
Кандидатстването се извършва онлайн в периода 01 ноември 2018 г. – 31 януари 2019 година. Министерството на образованието и науката предоставя две стипендии за обучение. На одобрените кандидати се полагат средства за транспорт, застраховка и издръжка. Пълните финансови условия са публикувани на – https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DocroralProgramme/GrantInfo.

С уважение,
Яна Дръндова
Ръководител качество на обучение
Висше училище по телекомуникации и пощи