Във връзка с разпоредбите на ПМС № 90 от 2000 г. на Министерски съвет, се обявява срок за подаване на документи за кандидатстване по чл. 9, ал. 1 от ПМС 90/2000 г. за еднократни награди и помощи от Ректора

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми студенти,
Във връзка с разпоредбите на ПМС № 90 от 2000 г. на Министерски съвет, се обявява срок за подаване на документи за кандидатстване по чл. 9, ал. 1 от ПМС 90/2000 г. за еднократни награди и помощи от Ректора, както следва:
от 11.06.2019 г. до 21.06.2019 г. включително.

Необходими документи:
1. Заявление свободен текст;
2. Приложения съгласно изискванията според вида награда/помощ, за която се кандидатства.
Условия за кандидатстване:
1. Внеслият заявление студент да не е получил награда или стипендия за същите сертификати, с които кандидатства за еднократна награда по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ПМС 90/26.05.2000 г.;
2. Давност: сертификатите, с които студентите кандидатстват за награда по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ПМС 90/26.05.2000 г. да бъдат издадени през 2017/2018 и/или 2018/2019 година;
3. Размера на наградата да се определя и от броя на представените сертификати;
4. При необходимост да се отчита успеха на кандидатите от предходния семестър.

Документите ще се приемат в кабинет 202 във ВУТП всеки работен ден от 12.00 ч. до 19.00 ч. , сл. тел. 02 806 21 14.“