Стартира приемът на магистри през онлайн платформата на ВУТП

Висше училище по телекомуникации и пощи започна прием на кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“.
До 30 септември 2019 година желаещите могат да подадат документи в онлайн платформата на висшето училище. Кандидатите прикачват диплома за завършено висше образование и документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 лева. В случаите, в които предстои издаване на диплома за завършено висше образование, се прикачват файл на страницата от студентската книжка със среден успех от обучението и на страницата с оценката от Държавния зрелостен изпит.
През учебната 2019/2020 година Висше училище по телекомуникации и пощи приема за обучение на студенти в ОКС „Магистър“ в две професионални направления –„Комуникационна и компютърна техника“ и Администрация и управление“.
Специалностите в първото направление са „Мобилни комуникации и интернет“ (след ОКС „Професионален бакалавър), „Информационни технологии“ (след ОКС „Професионален бакалавър).
В специалността „Управление на услуги“ от направление „Администрация и управление“ се приемат кандидати, завършили ОКС „Професионален бакалавър“, а в специалността – „Смарт лидерство“ – завършилите ОКС „Професионален бакалавър“, ОКС „Бакалавър“, ОКС “Магистър“.
За ОКС Магистър могат да кандидатстват лица с успех от дипломата за завършено висше образование не по-малък от добър (3.50).

Written by