Къде и как да платя

4

За учебната 2015-2016 година

студентите във Висше училище по телекомуникации и пощи заплащат таксите за обучение по банков път с платежен документ „ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета

Студентът превежда таксата за обучение чрез избрана от него банка, без БНБ, по банкова сметка на Висше училище по телекомуникации и пощи:

БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG41 BNBG 9661 3100 1227 01
Висше у-ще по телеком. и пощи

Банковият платежен документ за внесена такса задължително трябва да съдържа трите имена на студента и основанието за плащане:

  • Такса за обучение (ТО), факултетен номер (фак.ном.) или

Определената с Постановление на Министерски съвет годишна такса за обучение в съответната специалност, се заплаща от студента на две равни вноски в началото на всеки семестър. (Вж. Таблицата с годишните такси за обучение във Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)!!!).

Записването на студента за съответния семестър на учебната година се извършва по следния ред:

  1. Студентът представя във ВУТП:
  • студентската си книжка – стая 202;
  • копие от банковия документ за платена такса обучение – стая 201;
  • попълнена Декларация за здравно осигуряване на студентите-редовно обучение във висши училища съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване – стая 201.
  1. Студентът е записан за съответния семестър само при потвърждение от отдел „Финансово-счетоводен“ на ВУТП заполучена такса за обучение по посочената банкова сметка и вярно подадена Декларация за здравно осигуряване на студентите-редовно обучение във висши училища съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване;
  2. Записаният студент получава заверена студентска книжка, чрез определения от студентите отговорник на учебната група.

Забележка: В бъдеще при промяна в обстоятелствата в Декларацията за здравно осигуряване на студентите-редовно обучение във висши училища съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване се подава нова декларация по същия ред.