Семестриални проекти

9
blue arrow Задание за семестриален проект blue arrow График за предаване на семестриалния проект

П Р О Ц Е Д У Р А

за организиране и провеждане на защита на семестриални проекти

във Висше училище по телекомуникации и пощи

за учебната 2015 / 2016 година

 1. Семестриалният проект (СП) представлява студентска разработка, която може да прерасне в дипломна работа при изпълнението на следните критерии:
  • при среден успех от положените изпити по всички дисциплини от първи до пети семестър включително по учебния план за редовно обучение не по-нисък от мн. добър (4.50);
  • при оценка от защита на семестриален проект не по-ниска от мн. добър (5).
 2. Съгласно учебните планове на специалностите всички студенти задължително разработват и защитават СП в пети семестър за редовно обучение и седми семестър за задочно обучение.
 3. Ръководители на семестриален проект могат да бъдат преподаватели от ВУТП. Темите на СП трябва да са в професионалното направление, в което е дадената специалност.
 4. Преподавателите имат право да ръководят до 3 студенти редовно обучение и 3 студенти задочно обучение или общо до 6 студенти.
 5. Преподавателите имат право да отказват ръководство на семестриален проект, но не и след утвърждаване на заданието.
 6. Тематичните направления за СП се обявяват съгласно График за организиране и провеждане на защита на семестриални проекти във ВУТП за учебната 2015 / 2016 година (оттук нататък наричан за краткост Графика).
 7. Заданията за СП се изготвят съгласно Графика.
 8. Заданието за СП съдържа:
  • конкретна формулировка на темата;
  • основни задачи;
  • изходни данни;
  • дата на задаване и срок на предаване на СП, съгласно Графика.
 9. Заданието за СП се подписва от студента и ръководителя на СП и се предава на организатора по учебната работа на водещата катедра за утвърждаване от декана на ФТМ. Изготвя се в един оригинал и две заверени от Факултетна канцелария (ФК) копия. Студентът получава оригинала и го прилага към готовия СП, едното копие се съхранява във водещата специалността катедра, а другото във ФК.
 10. Списък на студентите за СП се изготвя от Учебен отдел. Ръководителят на водещата специалността катедра изготвя и подписва два екземпляра на списък, съдържащ и ръководителите и темите за СП. Единият екземпляр остава във водещата катедра, а вторият се предава във ФК, съгласно Графика.
 11. СП трябва да отговарят на следните изисквания:
  • да съдържат ясно, точно и коректно формулирана цел на СП, както и обосновка за актуалност на проблема;
  • добре обосновани и дефинирани задачи, произтичащи от поставената цел;
  • представяне на методите и средствата, използвани при разработването на темата;
  • да е налице изчислителна част или проект на устройство;
  • да има обобщаване на резултатите и да са налице съответни изводи.
 12. СП е с обем не по-малко от 25 страници, форматирани съгласно приложен образец. Текстът на съдържанието на СПе с размер 12 пункта и разредка 1,5 реда.
 13. Готовите СП, одобрени с подпис от ръководителя на СП, се предават на организатора по учебната работа на водещата катедра съгласно Графика.
 14. Защитите на СП на студентите редовно и задочно обучение се провеждат в три сесии, съгласно Графика:
  • редовна сесия;
  • поправителна сесия
  • ликвидационна сесия.
 15. Датите за защита се определят от водещите катедри, съгласно Графика, и се утвърждават от декана на ФТМ.
 16. СП се защитава пред комисия за съответната специалност, назначена със заповед на ректора. В комисията за защита на СП участват трима хабилитирани преподаватели от водещата специалността катедра.
 17. Защитата е във вид на презентация като изложението е с продължителност до 15 минути за студент.
 18. Не по-късно от един ден след приключване на защитите на СП председателят на комисията за съответната специалност нанася оценките в главната книга и в електронния регистър.
 19. След края на защитата копие от протоколите с оценките за всяка специалност се предава във ФК.