Учебни планове

7

Списък на учебните дисциплини, изучавани  в специалнoст ,,Информационни технологии“, ОКС магистър

Безжични комуникации и разпръскване

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Цифрова телевизия 6
2 Разпространение на електромагнитните вълни 6
3 Аудио системи 6
4 Специализирани микропроцесорни системи 6
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Съвременни приложения на безжични комуникации 3
2 Микровълнови измервания 3
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Радиосистеми 4
2 Видео технологии 4
3 Антени и микровълнови устройства 4
4 Сателитни и мобилни комуникации 4
5 Широколентови комуникационни системи  4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Компютърно администриране на софтуерни приложения

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна  математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Основи на информатиката 5
4 Електроника 5
5 Компютърни архитектури 5
6 Английски език 1 5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна  математика 2 5
2 Бази от данни (СУБД) 5
3 OC Linux 5
4 Компютърни мрежи и протоколи 1 (CCNA) 5
5 Основи на програмирането 5
6 Английски език 2 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Компютърни мрежи и протоколи 2 6
2 Обектно – ориентирано програмиране 6
3 Администриране на Windows (Active directory, Hyper-V) 4.5
4 Мрежи за съхраняване на информация SAN (Storahe) 4.5
5 Език за управление на данни SQL 4.5
6 Английски език 3 4.5
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Системи за архивиране на данни – Backup 4.5
2 Администриране на Oracle бази данни 1 6
3 Администриране на уеб – сървръри 6
4 Администриране на Linux 4.5
5 Мрежово програмиране 4.5
6 Английски език 4 4.5
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Процеси в информационните технологии – ITIL 6
2 Презентационни и комуникативни умения 6
3 Семестриален проект 6
No Задължително избираеми дисциплина (Блок А – Уеб администриране)
1 Сървър за приложения Websphere 6
2 Сървър за приложения Weblogic 1  6
No Задължително избираеми дисциплина (Блок Б – Мрежово администриране)
1 Рутери и комутатори 6
2 Балансиране на мрежово натоварване  6
No Задължително избираеми дисциплина (Блок В – Бази данни)
1 Администриране на Oracle бази данни 2 6
2 Администриране на Microsoft бази данни MS SQL 6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Семестриален проект 5
No Задължително избираеми дисциплина (Блок А – Уеб администриране)
1 Сървър за приложения Weblogic 2 5
2 Софтуерни решения за предаване на съобщения (MQ)  5
3 Каталожни сървъри за автентификация (LDAP)  5
No Задължително избираеми дисциплина (Блок Б – Мрежово администриране)
1 Защитни стени 5
2 Система за предотвратяване на атаки и прокси (Proxy)  5
3 Криптографска защита на информацията  5
No Задължително избираеми дисциплина (Блок В – Бази данни)
1 Администриране на Oracle бази данни 3 5
2 Системи за управление на големи масиви от данни  5
3 Решения за висока надеждност от Oracle БД  5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Социална психология 5
2 Висша математика 7.5
3 Основи на информатиката 5
4 Основи на електрониката 5
5 Микроикономика 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Математически методи в икономиката 7.5
2 Компютърни архитектури 5
3 Макроикономика 5
4 Основи на правото 5
5 Основи на телекомуникациите 5
6 Чужд език 2 2.5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Бизнес статистика 6
2 Информационни технологии и бази от данни 6
3 Организация на пощенските услуги 6
4 Търговско право 6
5 Организация на телекомуникационните услуги 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Основи на управлението 6
2 Икономика на съобщенията 6
3 Основи на маркетинга 6
4 Логистика в съобщенията 6
5 Бизнес комуникации 6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Фирмено управление 5
2 Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 5
3 Управление на човешките ресурси  4
4 Счетоводство на предприятието 4
5 Семестриален проект 2
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  20

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Управленски информационни системи 4
2 Е- бизнес 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Информационни технологии за административни дейности 4
2 Електронни икономическо документи  4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Телекомуникационни и пощенски пазари 4
2 Управление и регистриране на телекомуникациите и пощите  4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Електронни финансово-счетоводни технологии 4
2 Логистика на куриерските услуги  4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Телекомуникационна Информатика

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Операционни системи 6
2 Компютърни комуникации 6
3 Телекомуникационни протоколи 4.5
4 Обектно – ориентирано програмиране 6
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Уеб дизайн 4.5
2 Програмиране на мобилни устройства 4.5
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Програмни технологии в интернет 4
2 Информационна и мрежова сигурност 4
3 Софтуерни платформи и приложения 4
4 Аудио и видео компресия в комуникациите 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Зашита на аудио и видео информация 4
2 Интелигентни видео системи  4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Телекомуникационни Мрежи

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сензори и сензорни мрежи 6
2 Телекомуникационни протоколи 9
3 Мрежи за мобилни комуникации 6
4 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Транспорт в телекомуникационните мрежи 6
2 Мрежи за абонатен достъп  6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационна и мрежова сигурност 4
2 Мултимедийни технологии 4
3 Софтуерни платформи и приложения 4
4 Телекомуникационни приложения 4
5 Интелигентни системи 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ри семестър:  20

blue line 1

Телекомуникационни Технологии

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Управление на проекти 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Безжични преносни системи 6
2 Телекомуникационни протоколи 6
3 Експлоатация на телекомуникационните системи 3
4 Безжични телекомуникационни системи и устройства 6
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Мултимедийни технологии 6
2 Географски информационни системи  6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационна и мрежова сигурност 4
2 Сигнално – охранителна техника 4
3 Телекомуникационни терминали и абонатен достъп 4
4 Сензори 4
5 Сателитни навигационни системи 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ри семестър:  20

blue line 1

Информационни Технологии

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мрежови инфраструктури 6
2 Дискретни структури и теория на автоматите 6
3 Проектиране на алгоритни 6
4 Програмиране на Java 6
5 Софтуерно инженерство 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Съвременни бази от данни 6
2 Интернет комуникации 6
3 Компютърно моделиране и симулация на мрежи 6
4 Интернет технологии и архитектури на услуги 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Системи за планиране на ресурсите на предприятието
2 Бизнес информационни системи
Курсов проект по компютърно моделиране 3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мултимедийни комуникации и Интернет 6
2 Проектиране на потребителски интерфейс 6
3 Паралелни изчисления 6
4 Осигуряване на качеството на софтуера 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Онтологии и семантични мрежи
2 Ориентирани към услугата архитектури
Курсов проект  3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Интернет на нещата 4
2 Облачни технологии 4
3 Приложна криптография 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Извличане на знания от  големи бази данни
2 Електронен бизнес
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Евристични изчислителни методи
2 Методи за извличане на информация
Курсов проект  2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  20
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Основни параметри

Управление на Услуги

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Иконометрия 6
2 Операционен мениджмънт 6
3 Маркетинг на услуги 6
4 Предприемачество и малък бизнес 6
5 Интернет услуги 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационно обсужване при услугите 6
2 Изследване на развитието 6
3 Иновационен мениджмънт 6
4 Европейски комуникации и интеграция 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Управленско счетоводство
2 Организационно поведение
Курсов проект по Иновационен мениджмънт 3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Управленски стандарти  6
2 Бизнес анализи 6
3 Европейски програми и проекти 6
4 Управление на проекти 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Законодателство в сектора на услугите
2 Кибер-сигурност
Курсов проект по Управление на проекти 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Статистическо управление на услугите 5
2 Управление на бизнес процеси 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 5
1 Електронен маркетинг
2 Електронна търговия
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4
1 Интелектуална собственост
2 Анализ на големи масиви от данни
Курсов проект по Управление на бизнес процеси 2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  20
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Основни параметри

Мобилни комуникации и Интернет

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мрежови инфраструктури 6
2 Технологии за радиодостъп 6
3 Телеграфично проектиране 6
4 Широколентови и оптични мрежи 6
5 Шумоустойчиво кодиране и защита на информацията 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Съвременни бази от данни 6
2 Интернет комуникации 6
3 Архитектури и интерфейси на клетъчните мрежи 6
4 Съвременни мултимедийни технологии 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Системна и мрежова сигурност
2 Технологии и системи за комутация
Курсов проект по Телеграфично проектиране 3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мултимедийни комуникации и Интернет 6
2 Безжични мрежи 6
3 Архитектура на услугите 6
4 Цифрово радиоразпръскване 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Качество на обслужване в комуникационни мрежи
2 Сателитни и навигационни системи
Курсов проект  3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Интернет на нещата 4
2 Планиране на мрежи 4
3 клетъчни мобилни системи от следващо поколение 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Управление на проекти
2 Управление и регистриране на  телекомуникациите
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Софтуерно дефинирани мрежи
2 Когнитивно радио
Курсов проект  2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  20
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Основни параметри