Прием магистри

ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Висшето училище по телекомуникации и пощи провежда обучение в ОКС „магистър“ -държавна поръчка и платена форма на обучение в следните професионални направления:

Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:

Професионално направление „Администрация и управление“ по специалности:

 

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършен ОКС „професионален бакалавър“ (държавна поръчка и платена форма на обучение), ОКС „бакалавър“ (платена форма на обучение) и ОКС „магистър” (платена форма на обучение) с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).

ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
за учебната 2018/2019 година
Кандидатстване – on line от 10 юли до 3 октомври 2018 г.
Класиране 4 октомври 2018 г.
Записване на класираните студенти от 5 октомври до 11 октомври 2018 г.