Прием на професионални бакалаври


ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:

Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:

Професионално направление „Администрация и управление” по специалност:

 

IMG_4267IMG_4234almanac 2