Прием на професионални бакалаври

website-anner2


ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:

Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:

Професионално направление „Администрация и управление” по специалност:

 

3bim33a