Компютърно администриране на софтуерни приложения (КАСП)

Специалност КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“

kasp

Защо да избера тази специалност?

Специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ е най-актуалната и перспективна специалност в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо-производителни компютърни архитектури и др. Обучението има за цел да осигури високопрофесионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютърни и софтуерни системи и приложения. Обучението по специалността предоставя голяма адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитие на компютърното и софтуерното инженерство.

Кой може да кандидатства?

Български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти във Висше училище по телекомуникации и пощи по специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения“.
Кандидатите подават лично документи за кандидатстване във ВУТП. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените специалности.. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсния изпит и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответната специалност.

Форми на обучение във ВУТП:

 • Редовно обучение –3 години/6 семестъра (дневна и вечерна форма);
 • Задочно обучение – 4 години/8 семестъра.

Завършилите специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ развиват компетенции и умения за:

 • създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи;
 • разработване и адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване;
 • разширяване на функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи;
 • разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложения;
 • анализ, проектиране и създаване на компютърни системи.

Студентите завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ могат да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен „магистър“ в същото професионално направление.

Завършилите специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ намират кариерна реализация като:

 • програмисти на приложни софтуерни системи;
 • мрежови администратори;
 • разработчици на софтуерни системи;
 • специалисти в сервизната дейност в областта на компютърните системи и технологии, намиращи приложение в промишлеността, науката, образованието, държавния и частния бизнес и др.