Телекомуникационни технологии (ТТ)

Специалност ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“

tt

Телекомуникационните технологии са изключително значима дисциплина във време, в което мобилните връзки и Интернет стоят в основата на комуникациите. На специалистите по телекомуникационни технологии е възложена отговорната задача от осигуряването на мрежата и поддръжката на системите до експлоатацията на телекомуникационни съоръжения. Именно заради това работим с едни от най-авторитетните имена в бранша, благодарение на което учебният план е съобразен с най-новите тенденции, а студентите ни имат възможността да започнат стаж по специалността си още преди да са се дипломирали.

Форми на обучение във ВУТП:

 • Редовно обучение –3 години / 6 семестъра (дневна и вечерна форма);

Завършилите специалността „Телекомуникационни технологии“ развиват компетенции и уменияза:

 • поддържането и управлението на телекомуникационни мрежи и системи;
 • автоматизирано проектиране на компютъризирани средства;
 • конструиране и програмно осигуряване за управление на телекомуникациите;
 • експлоатация и подържане на телекомуникационни съоръжения;
 • реализирането на изследователски и приложни проекти в областта на телекомуникациите.

Студентите, завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, могат да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен „магистър“ в същото професионално направление.

Завършилите специалността „Телекомуникационни технологии” намират кариерна реализация като:

 • специалисти в областта на телекомуникационни мрежи и технологии;
 • програмисти на широколентови и мултимедиини комуникации и услуги от следващо поколение;
 • ръководен екип в планирането и управлението на телекомуникационните мрежи;
 • специалисти в съвременните радиокомуникации;
 • специалисти в научно изследователски институти.