Нормативни документи

12-1024x410

Правилник за устройството и дейността на Висше училище по телекомуникации и пощи (ПУД)

Правила за Кариерно развитие на студентите

Правила за отпускане на стипендии във ВУТП

Правила за приемане на студенти във ВУТП за ОКС Професионален бакалавър

Правила за приемане на студенти във ВУТП за ОКС Магистри

Правила за работа на Научния съвет на ВУТП

Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота във ВУТП

Наредба за възлагане на учебна дейност

Вътрешни правила за финансово управление и контрол на ВУТП

Правилник за документооборота

Стратегия за управление на риска

Вътрешни правила за провеждане на учебноизследователска работа с мотивирани студенти

Правилник за евростипендии