Кадрово развитие

Текущи конкурси за заемане на академична длъжност във ВУТП

На основание на чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академични длъжности:

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Висше училище по телекомуникации и пощи, София обявява конкурс за: главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, за нуждите на катедра „Информационни технологии“ специалност Компютърни мрежи и протоколи – един, със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават във Висше училище по телекомуникации и пощи, ул. „академик Стефан Младенов“ № 1, отдел „Деловодство“, кабинет 201, тел. 02/8062182.

Съгласно Параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (публикуван в брой 28 от 24.3.2020 г. на „Държавен вестник”): „сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение.

Професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност „Компютърни мрежи и протоколи“
Факултет Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра „Информационни технологии“
Брой места 1
За срок от 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата 23/14.03.2020 г.
Дата на публикуване в интернет 14.03.2020 г.
Справки и подаване на документи Документите се подават във Висше училище по телекомуникации и пощи, ул. „академик Стефан Младенов“ № 1, отдел „Деловодство“, кабинет 201, тел. 02/8062182

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Теоретични основи на комуникационната техника (Защита на безжични мрежи, Системи за видеонаблюдение)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Технология на културно-информационната сигурност)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Информационни технологии“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 14/13.02.2018 г.
Дата на публикуване в интернет:
13.02.2018 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Комуникационни мрежи и системи (Компютърни архитектури, Интеигентни системи, Мултимедийни технологии)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:  26/ 28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Теоретични  основи на комуникационната техника (Цифрова обработка на сигнали)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:  26/ 28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

 

 

 

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Aсистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Мрежи за съхраняване на информация)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: „Информационни технологии“
Брой места: 1
За срок от: 1 месец
Публикуван в ДВ, брой/ дата:
Дата на публикуване в интернет:
27.02.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

 

 

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи (Измервания в телекомуникациите)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Социално управление (Организационно поведение)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: „Мениджмънт в съобщенията“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 91/14.11.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
14.11.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Комутационни системи“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 88/08.11.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
08.11.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в телекомуникациите)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Информационни технологии“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 26/28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Икономика и управление“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 56/ 11.07.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
11.07.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

 

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Професор.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Теоретични основи на комуникационната техника (Видео технологии, Технически системи за сигурност)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионални направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Многомерни номерирани информационни пространства)“ за нуждите на Институт по информационни теории и приложения ФОИ ИТЕА СНЦ – един със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 34/20.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра:  Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 8/24.01.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
24.01.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра:  Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 2
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 79/07.10.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
07.10.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.