Кадрово развитие

s14

Текущи конкурси за заемане на академична длъжност във ВУТП

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Доцент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Комуникационни мрежи и системи (Компютърни архитектури, Интеигентни системи, Мултимедийни технологии)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:  26/ 28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Теоретични  основи на комуникационната техника (Цифрова обработка на сигнали)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:  26/ 28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

 

 

 

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Aсистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Мрежи за съхраняване на информация)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: „Информационни технологии“
Брой места: 1
За срок от: 1 месец
Публикуван в ДВ, брой/ дата:
Дата на публикуване в интернет:
27.02.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

 

 

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Комутационни системи“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 88/08.11.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
08.11.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в телекомуникациите)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Информационни технологии“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 26/28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Икономика и управление“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 56/ 11.07.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
11.07.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

 

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Професор.

Конкурс за заемане на академична длъжност Професор

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра:  Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 8/24.01.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
24.01.2017 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Професор

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра:  Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 2
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 79/07.10.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
07.10.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.