Текущи конкурси

s14
Процедури за заемане на академичната длъжност „Асистент”:
Процедури за заемане на академичната длъжност „Главен Асистент”:

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14Професионaлно направление:  5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в комуникациите)
Департамент: Базисна подготовка

Научно жури: Заповед на ректора №: З-60 от 18.04.2016 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов Вътрешен Председател Рецензия  03.08.2016 г.
2. проф. дтн инж.-мат. Антонио Владимиров Андонов Вътрешен Член Становище 03.08.2016 г.
3. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов Вътрешен Член Становище  03.08.2016 г.
4. доц. д-р. инж. Валери Петров Гочев Вътрешен Член Становище  03.08.2016 г.
5. проф. д-р инж. Галина Петкова Чернева Външен Член Становище 03.08.2016 г.
6. проф. д-р инж. Захари Александров Иванов Външен Член Становище 03.08.2016 г.
7. доц. д-р инж. Радослав Иванов Кючуков Външен Член Рецензия 03.08.2016 г.
Резервни членове:
1. проф. дтн Светла Цонева Радева Вътрешен Резерва
2. доц. д-р инж. Емил Иванов Йончев Външен Резерва


Кандидати:

1. гл. ас. д-р инж. Галя Вескова Георгиева-Таскова Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
1-12_02_publ 1-12_02_publ 2-12_03_publ 2-12_03_publ
3-12_04_publ 3-12_04_publ 4-12_05_publ 4-12_05_publ
5-12_06_publ 5-12_06_publ    
СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов Вътрешен Председател Рецензия  03.08.2016 г.
2. проф. дтн инж.-мат. Антонио Владимиров Андонов Вътрешен Член Становище  03.08.2016 г.
3. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов Вътрешен Член Становище 03.08.2016 г.
4. доц. д-р. инж. Валери Петров Гочев Вътрешен Член Становище  03.08.2016 г.
5. проф. д-р инж. Галина Петкова Чернева Външен Член Становище  03.08.2016 г.
6. проф. д-р инж. Захари Александров Иванов Външен Член Становище  03.08.2016 г.
7. доц. д-р инж. Радослав Иванов Кючуков Външен Член Рецензия 03.08.2016 г.
Резервни членове:
1. проф. дтн Светла Цонева Радева Вътрешен Резерва
2. доц. д-р инж. Емил Иванов Йончев Външен Резерва


Кандидати:

2. гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
3 3 5 5
6 6 11 11
12 12

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14Професионaлно направление:  5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Информационни и комуниникационни технологии)
Факултет: Телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Информационни технологии
Научно жури: Заповед на ректора №: З-118 от 09.08.2016 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. дтн Светла Цонева Радева Вътрешен Председател Рецензия
2. доц. д-р инж. Валери Петров Гочев Вътрешен Член Становище
3. доц. д-р Красимира Бориславова Иванова Вътрешен Член Становище
4. проф. дтн инж. Румяна Страшимирова Телятинова Външен Член Становище
5. проф. д-р инж. Боряна Петкова Делийска-Маноилова Външен Член Рецензия
6. доц. д-р Красимир Костадинов Марков Външен Член Становище
7. доц. д-р Александър Тодоров Григоров Външен Член Становище
Резервни членове:
1. доц. д-р Емилия Тодорова Саранова Вътрешен Резерва
2. доц. д-р Маргарита Спиридонова Външен Резерва


Кандидат:

1. гл. ас. д-р Петър Михайлов Халачев  Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
 b1-monitoring-in-educational-process-via-students-grade-points  b1-monitoring-in-educational-process-via-students-grade-points  b2-neural-network-model-for-forecasting-the-cetane-number-in-the-diesel-fuels b2-neural-network-model-for-forecasting-the-cetane-number-in-the-diesel-fuels
b3- Модел за диференциране на обучаваните чрез клъстерен анализ b3-Модел за диференциране на обучаваните чрез клъстерен анализ b6-computation-of-the-diffusion-coefficient-for-a-nonmetal-material-immersed-in-liquid b6-computation-of-the-diffusion-coefficient-for-a-nonmetal-material-immersed-in-liquid
 b6- Съвременни технологии при проектиране на web-базирана система за обучение  b6- Съвременни технологии при проектиране на web-базирана система за обучение
   

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14Професионaлно направление:  3.7. Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Организация и управление  на производството
Факултет: Телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт на съобщенията
Научно жури: Заповед на ректора №: З-185 от 21.11.2016 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. д.н.инж. Красимир Иванов Ениманев Вътрешен Председател Становище 13.01.2017 г
2. проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Външен Член Становище 13.01.2017 г
3. проф. д-р инж. Иван Симеонов Даков Външен Член Рецензия 16.01.2017 г
4. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова-Ковачева Вътрешен Член Становище  16.01.2017 г
5. доц. д-р Миглена Петкова Темелкова-Бакалова Вътрешен Член Рецензия 13.01.2017 г
6. проф. д-р инж. Иван Величков Иванов Външен Член Становище  13.01.2017 г
7. доц. д-р Милена Пенева Кирова Външен Член Становище  13.01.2017 г
Резервни членове:
1. доц. д-р Добромир Маламов Добрев Вътрешен Резерва
2. доц. д-р Антон Недялков Външен Резерва


Кандидат:

1. гл.ас.д-р Ивайло Цветанов Стоянов Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
buss_process_manag buss_process_manag couching_team couching_team
diagn_stage_resist diagn_stage_resist ethical_social_resp ethical_social_resp
intell_manager intell_manager Дmanag_saprotiva_change manag_saprotiva_change
method_team_change method_team_change power_org_structure power_org_structure
sanction_unethical_behaviour sanction_unethical_behaviour supervisor_organization supervisor_organization

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14Професионaлно направление:  5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:  Теоретични  основи на комуникационната техника (Сензорни мрежи)
Катедра: Телекомуникации
Научно жури: Заповед на ректора №: З-5 от 18.01.2017 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. доц. д-р инж. Валери Петров Гочев Вътрешен Председател Становище 29.03.2017г.
2. проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов Вътрешен Член Рецензия 29.03.2017г.
3. проф. д-р инж.  Александър Богданов Бекярски Външен Член Рецензия 29.03.2017г.
4. проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев Външен Член Становище 29.03.2017г.
5. проф. д-р инж.  Добри Михайлов Добрев Външен Член Становище 29.03.2017г.
6. доц. д-р инж. Агата Христова Манолова Външен Член Становище  29.03.2017г.
7. доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов Външен Член Становище 29.03.2017г.
Резервни членове:
1. проф. дтн инж.- мат. Антонио Андонов Вътрешен Резерва
2. доц. д-р инж. Георги Христов Външен Резерва


Кандидат:

1. гл.ас.д-р Филип Атанасов Цветанов  Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
SECURITY DATA TRANSMISSIONS IN ZIGBEE NETWORKS SECURITY DATA TRANSMISSIONS IN ZIGBEE NETWORKS Диференциален oптичен cензор за малки премествания Диференциален oптичен cензор за малки премествания
Modelling and Simulation of Communication Efficiency in Low-Speed Networks Modelling and Simulation of Communication Efficiency in Low-Speed Networks ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА В БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА В БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ
Изследване на енергоемкостта на сензорните устройства чрез схема за сън в безжични сензорни мрежи Изследване на енергоемкостта на сензорните устройства чрез схема за сън в безжични сензорни мрежи
   

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14Професионaлно направление:  5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:  Теоретични  основи на комуникационната техника
Катедра: Телекомуникации
Научно жури: Заповед на ректора №: З-10 от 01.02.2017 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. доц. д-р инж. Валери Петров Гочев Вътрешен Председател Становище 10.05.2017 г.
2. проф. дтн инж. Димитър Иванов Радев Вътрешен Член Рецензия  10.05.2017 г.
3. проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов Вътрешен Член Становище  10.05.2017 г.
4. проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев Външен Член Становище  10.05.2017 г.
5. проф. д-р инж.  Добри Михайлов Добрев Външен Член Рецензия  10.05.2017 г.
6. проф. дтн  Васил Георгиев Ангелов Външен Член Становище  10.05.2017 г.
7. доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов Външен Член Становище  10.05.2017 г.
Резервни членове:
1. проф. дтн инж.- мат. Антонио Андонов Вътрешен Резерва
2. доц. д-р инж. Агата Христова Манолова Външен Резерва


Кандидат:

1. доц.д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов  Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
Automatiion of technollogiicall and busiiness-processes Automatiion of technollogiicall and busiiness-processes Computer Modeling and Simulation of Teletraffic Models for 5G Networks Computer Modeling and Simulation of Teletraffic Models for 5G Networks
Network characteristics and video transmission over LTE Network characteristics and video transmission over LTE Performance Analysis of Low Density Parity Check Codes Implemented in Second Generations of Digital Video Broadcasting Standards Performance Analysis of Low Density Parity Check Codes Implemented in Second Generations of Digital Video Broadcasting Standards
MODEL OF PHOTOVOLTAIC MODULE IN MATLAB / SIMULINK ENVIRONMENT PROGRAM MODEL OF PHOTOVOLTAIC MODULE IN MATLAB / SIMULINK ENVIRONMENT PROGRAM
   

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14Професионaлно направление:  5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:  Теоретични  основи на комуникационната техника
Катедра: Телекомуникации
Научно жури: Заповед на ректора №: З-83 от 06.06.2017 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. дтн инж. Димитър Иванов Радев Вътрешен Председател Становище 02.10.2017 г.
2. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев Вътрешен Член Рецензия 20.09.2017 г.
3. доц. д-р инж. Валери Петров Гочев Вътрешен Член Становище 20.09.2017 г.
4. проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев Външен Член Рецензия 20.09.2017 г.
5. проф. д-р инж.  Добри Михайлов Добрев Външен Член Становище 20.09.2017 г.
6. проф. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров Външен Член Становище 20.09.2017 г.
7. доц. д-р инж. Кирил Маринов Късев Външен Член Становище  20.09.2017 г.
Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Габриела Атанасова Вътрешен Резерва
2. проф. дтн инж. Георги Сотиров Външен Резерва


Кандидат:

1. гл.ас.д-р инж. Илка Радославова Стефанова  Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
Ускорен алгоритъм за синхронизация в радиокомуникационни системи с цифрови носещи на Уолш Ускорен алгоритъм за синхронизация в радиокомуникационни системи с цифрови носещи на Уолш Метод за идентификация на грешките и диагностика приложим в системи за адаптивен контрол посредством използване функциите на Уолш Метод за идентификация на грешките и диагностика приложим в системи за адаптивен контрол посредством използване функциите на Уолш
Синхронизация в системи с разпределен спектър Синхронизация в системи с разпределен спектър Method and algorithm for autonomous synchronization spread spectrum systems Method and algorithm for autonomous synchronization spread spectrum systems
Приложение на несинусоидални електромагнитни вълни за повишаване на функционалната устойчивост на радиокомуникационни системи със специално предназначение Приложение на несинусоидални електромагнитни вълни за повишаване на функционалната устойчивост на радиокомуникационни системи със специално предназначение
   

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14Професионaлно направление:  5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:  Комуникационни мрежи и системи (Компютърни архитектури, Интелигентни системи, Мултимедийни технологии)
Катедра: Телекомуникации
Научно жури: Заповед на ректора №: З-85 от 06.06.2017 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. дтн инж. Димитър Иванов Радев Вътрешен Председател Становище 02.10.2017 г.
2. проф. д-р инж. Александър Богданов Бекярски Външен Член Рецензия  20.09.2017 г.
3. доц. д-р инж. Валери Петров Гочев Вътрешен Член Становище  20.09.2017 г.
4. проф. д-р инж. Кирил  Конов Външен Член Рецензия  20.09.2017 г.
5. проф. д-р инж.  Добри Михайлов Добрев Външен Член Становище  20.09.2017 г.
6. проф. дтн инж.- мат. Антонио Андонов Вътрешен Член Становище 20.09.2017 г.
7. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев Вътрешен Член Становище  20.09.2017 г.
Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Габриела Атанасова Вътрешен Резерва
2. чл. кор. проф. дтн инж. Филип Филипов Външен Резерва


Кандидат:

1. гл.ас.д-р инж.Росен Петров Спиров   Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
Digital Image Processing Explorer Digital Image Processing Explorer  Realtime Fpga Image Processing And Robotic Navigation Realtime Fpga Image Processing And Robotic Navigation
 МОДИФИЦИРАНА СТЕРЕО ТВ СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БИНОКУЛЯРНО ЗРЕНИЕ И ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ  МОДИФИЦИРАНА СТЕРЕО ТВ СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БИНОКУЛЯРНО ЗРЕНИЕ И ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ VHDL Project of ADC module on FPGA  VHDL Project of ADC module on FPGA
ТВ Видео Система за Подводни Наблюдения и Навигация ТВ Видео Система за Подводни Наблюдения и Навигация 
   

Процедури за заемане на академична длъжност Професор

s14Професионaлно направление:  3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Икономика и управление
Факултет: Телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в собщенията
Научно жури: Заповед на ректора №: З-117 от 09.08.2016 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев Вътрешен Председател Становище
2. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова-Ковачева Вътрешен Член Становище
3. проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Външен Член Рецензия
4. проф. д.ик.н. Младен Стефанов Велев Външен Член Становище
5. проф. дтн инж. Огнян Димитров Андреев Външен Член Становище
6. проф. д.н. Любомир Владимиров Владимиров Външен Член Рецензия
7. проф. д.н. Венелин Кръстев Терзиев Външен Член Рецензия
Резервни членове:
1. проф. д-р Светослав Димков Велев Вътрешен Резерва
2. проф. д.ик.н. Иван Стоилов Георгиев Външен Резерва


Кандидати:

1. доц. д-р Теменужка Йорданова Халачева Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
В1 On a Mathematical model for competitive assessmant  В1 On a Mathematical model for competitive assessmant Г1  Работна заплата и вземане на решение за възнаграждение  Г1  Работна заплата и вземане на решение за възнаграждение
Б4 Бизнес среда и малък бизнес  Б4 Бизнес среда и малък бизнес Г6 Усъвършенстване на обучението на персонала в търговска банка  Г6 Усъвършенстване на обучението на персонала в търговска банка
В4 Проблеми при определяне на основната работна заплата  В4 Проблеми при определяне на основната работна заплата
 

Процедури за заемане на академична длъжност Професор

s14Професионaлно направление:  3.7. Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Департамент: Мениджмънт на съобщенията

Научно жури: Заповед на ректора №: З-186 от 21.11.2016 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. ппроф. д-р инж. Иван Величков Иванов Външен Председател Рецензия 13.01.2017 г
2. проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Външен Член Рецензия 13.01.2017 г
3. проф. д.ик.н. Евгений Николов Стоянов Външен Член Рецензия 13.01.2017 г
4. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова-Ковачева Вътрешен Член Становище 16.01.2017 г
5. проф. д-р Робер Димитар Димитровски Външен Член Становище 13.01.2017 г
6. проф. д-р Ваня Куздова Банабакова Външен Член Становище 13.01.2017 г
7. проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Външен Член Становище 16.01.2017 г
Резервни членове:
1. доц. д-р Миглена Петкова Темелкова-Бакалова Вътрешен Резерва
2. проф. д.в.н. Любомир Владимиров Владимиров Външен Резерва


Кандидати:

1. проф.д.н.инж. Красимир Иванов Ениманев Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. ппроф. д-р инж. Иван Величков Иванов Външен Председател Становище 13.01.2017 г
2. проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Външен Член Становище 13.01.2017 г
3. проф. д.ик.н. Евгений Николов Стоянов Външен Член Становище  13.01.2017 г
4. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова-Ковачева Вътрешен Член Становище  16.01.2017 г
5. проф. д-р Робер Димитар Димитровски Външен Член Рецензия 13.01.2017 г
6. проф. д-р Ваня Куздова Банабакова Външен Член Рецензия  13.01.2017 г
7. проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Външен Член Рецензия  16.01.2017 г
Резервни членове:
1. доц. д-р Миглена Петкова Темелкова-Бакалова Вътрешен Резерва
2. проф. д.в.н. Любомир Владимиров Владимиров Външен Резерва

Публикации:
Кандидати:

2. проф.д.ик.н. д.в.н. д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
FINANCIAL PROVISIONING – BASIS OF STRATEGIC DECISIONS OF THEMANAGEMENT OF RESOURCES FOR SECURITY AND DEFENCE FINANCIAL PROVISIONING – BASIS OF STRATEGIC DECISIONS OF THEMANAGEMENT OF RESOURCES FOR SECURITY AND DEFENCE Organic Production Business Model and the Concept of Corporate Social Responsibility Organic Production Business Model and the Concept of Corporate Social Responsibility
SOCIAL POLICY AND SOCIAL PROGRAMMING: KEY IMPLICATIONS CONCERNING DEVELOPMENT OF ACTIVE LABOR MARKET POLICIES AND EMPLOYMENT SOCIAL POLICY AND SOCIAL PROGRAMMING: KEY IMPLICATIONS CONCERNING DEVELOPMENT OF ACTIVE LABOR MARKET POLICIES AND EMPLOYMENT Social Policy Development and Implementation Social Policy Development and Implementation
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT THROUGH ORGANIC PRODUCTION AND COMMUNITY-SUPPORTED AGRICULTURE IN BULGARIA SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT THROUGH ORGANIC PRODUCTION AND COMMUNITY-SUPPORTED AGRICULTURE IN BULGARIA  ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА В СЛУЖБИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА  ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА В СЛУЖБИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА
ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Процедури за заемане на академична длъжност Професор

s14Професионaлно направление:  3.7. Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Департамент: Мениджмънт на съобщенията

Научно жури: Заповед на ректора №: З-186 от 21.11.2016 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова-Ковачева Вътрешен Председател Становище 05.06.2017
2. проф. д.н.инж. Красимир Иванов Ениманев Вътрешен Член Рецензия 05.06.2017
3. проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Външен Член Становище 05.06.2017
4. проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов Външен Член Рецензия 05.06.2017
5. проф. д-р Димитър Дамянов Дамяновски Външен Член Рецензия  05.06.2017
6. проф. д-р Огнян Димитров Андреев Външен Член Становище  05.06.2017
7. проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски Външен Член Становище  05.06.2017
Резервни членове:
1. проф. д.ик.н. Венелин Кръстев Терзиев Вътрешен Резерва
2. проф. д.ик.н. Ангел Блажев Мирчев Външен Резерва


Кандидати:

1. доц. д-р Миглена Петкова Темелкова-Бакалова Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
 Екипът – предпоставка за лидерския потенциал Екипът – предпоставка за лидерския потенциал   A MODEL DETERMINING LEADERSHIP IN THE BUSINESS ORGANIZATIONS UNDER THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION  A MODEL DETERMINING LEADERSHIP IN THE BUSINESS ORGANIZATIONS UNDER THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
 DEVELOPMENT OF CONTROLLING IN THE ORGANIZATIONS FROM THE SERVICE SECTOR UNDER THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION  DEVELOPMENT OF CONTROLLING IN THE ORGANIZATIONS FROM THE SERVICE SECTOR UNDER THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION  Korrelative Untersuchung der Faktoren, die  Unternehmensführung bestimmen. Korrelative Untersuchung der Faktoren, die  Unternehmensführung bestimmen. 
 Study of the Need for Smart Management in the Business Organizations from the “Telecommunication” and “Courier Service” Sectors Study of the Need for Smart Management in the Business Organizations from the “Telecommunication” and “Courier Service” Sectors