Научен съвет

report-photl-com-Fedior-L

НАУЧЕН  СЪВЕТ  НА   ВУТП

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д.ик.н. Росица Чобанова

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р инж. Румен Арнаудов

 

ЧЛЕНОВЕ:

проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов

проф. дтн инж. Димитър Радев

проф. дн Красимир Ениманев

проф. дтн Румен Кунчев

проф. дтн Светла Радева

проф. д-р Добри Добрев

проф. д-р Светослав Димков

доц. д-р инж. Валери Гочев

доц. д-р инж. Габриела Атанасова

доц. д-р Добромир Маламов

доц. д-р Емилия Саранова

доц. д-р Лиан Неделчев

доц. д-р Любов Илиева

 

Административен секретар:

Янка Дръндова

тел.

e-mail: y.drandova@utp.bg

Резултати  от научни проекти по фонд Научни изследвания към ВУТП

ТЕМА: №2/04.04.2016 ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕТИЧНОСТТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

00010002

ТЕМА: “Методи за моделиране и оценяване на информационни услуги”

0001-1

ТЕМА:Изграждане на инфраструктура за устойчиво подобряване на качеството на обучение по ОС Линукс и Основи на програмирането във ВУТП

0001-2

0002-1

ТЕМА: Дистанционно прогнозиране на ежедневното потребление на електрическа енергия от масови потребители в условията на свободен пазар

0001-3 0002-2

ПРОЕКТ: ФОТОННО ЗАХРАНВАНА ДВУПОСОЧНА МУЛТИПЛЕКСИРАНА СЕНЗОРНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА ПО ЕДНО ОПТИЧНО ВЛАКНО С ЛИНЕЙНА ТОПОЛОГИЯ ОТЧЕТ - ЕТАП 1/2016

0001-4t