Дейности

blue arrow Дейности blue arrow Информация и контакти blue arrow Работа и стаж blue arrow Алумни blue arrow Регистрационна форма

Дейности за кариерното развитие на студентите

 1. Установяване и поддържане на контакти с регионални служби по заетостта, дирекциите “Бюро по труда” и други дирекции, звена и отдели в Агенцията по заетостта.
 2. Разпространение на информация за проекти, програми, конкурси и други мероприятия на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и др.
 3. Информиране и организиране участието в проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 4. Предоставяне на информация на студентите от ВУТП за пазара на труда, за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции.
 5. Организиране и провеждане на презентации, семинари, обучения, дни на кариерата и други с участие на работодатели и представители на бизнеса.
 6. Извършване на кариерно ориентиране и консултиране на студентите от ВУТП.
 7. Оказване на практическо съдействие на студентите при подготовка на портфолио за кандидатстване за стаж и работа.
 8. Подготовка за цялостния процес на подбор при кандидатстване за стаж и работа.
 9. Оказване на съдействие съвместно с работодатели при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми; популяризиране на стажовете сред студентите.
 10. Създаване и поддържане на база данни на работодатели, партниращи си с ВУТП при набирането на кадри за своята дейност.
 11. Осъществяване и поддържане на контакти с водещи компании, с фирми от малкия и средния бизнес, с браншови сдружения и организации и сътрудничество с тях в процеса на подбор и обучение на кадри.
 12. Създаване и поддържане на актуална база от данни за студенти от ВУТП, желаещи да ползват услугите на КЦ, чрез регистрирането им на основата на регистрационна карта и CV.
 13. Поддържане на професионална и социална мрежа между бившите и настоящите възпитаници на висшето училище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blue-line 5 back arrowНазад