Общежития

График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития към ВУТП за учебната 2020/2021 г. ОКС „бакалавър“

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
В СРОК ДО 13 ЮЛИ 2020 Г., ТЕЗИ ОТ ВАС, КОИТО НЕ СА НАСТАНЕНИ ЗА ЛЕТЕН ПЕРИОД Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАПЛАТЯТ ВСИЧКИ СВОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВУТП, ЗА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ И ДА ОСВОБОДЯТ СТАИТЕ ПО НАДЛЕЖЕНИЯ РЕД.
СТУДЕНТИТЕ, НАСТАНЕНИ ЗА ЛЕТЕН ПЕРИОД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ НАЕМИТЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ДО 13 ЮЛИ, ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ В СРОК ДО 13 АВГУСТ, ПО ПРИЛОЖЕН СПИСЪК.
ПЛАЩАНИЯТА ЗА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ НА СО, МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОМАКИНА НА СО, В ГЛАВНА КАСА В СГРАДАТА НА ВУТП И ПО БАНКОВ ПЪТ!
ПЛАЩАНИЯТА В ГЛАВНА КАСА СЕ ИЗВЪШВАТ САМО С ПАРИ В БРОЙ!!!

ВАЖНО!

Всеки студент, който желае да ползва заеманата до момента от него стая за летните – неучебни месеци, да попълни заявление-декларация за настаняване в общежитие, което се подава единствено и само в отдел Деловодство срещу входящ номер, в съответното приемно време.

Срокът за подаване на заявление-декларация е в периода от 28.05.2020 г. до 18.06.2020 г. включително. За студентите, които нямат възможност физически да подадат заявлението, могат да се свържат с д-р Милена Пенкова на мейл: m.penkova@utp.bg или тел. 0888793781.

За неучебни дни да се счита периода от 01.07.2020 г. до 15.09.2020 г. включително. За този период освен таксите за ползване, студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държавната субсидия.

Към датата на подаване на заявление-декларация, студентите НЕ трябва да имат задължения към СО на ВУТП.

Заявление за постъпване в студентски общежития на ВУТП може да изтеглите от тук!

 

 

Уважаеми колеги,

Плащанията за наеми и консумативи на Студентски общежития се извършва в главна каса в сградата на ВУТП. Плащанията се извършват само в брой.

Работно време на касата:
Понеделник, сряда, петък:
10.00 – 18.30 часа
Вторник и четвъртък
8.30 – 17.00 часа

На вниманието на студентите, настанени в общежитията на ВУТП!

Уважаеми колеги,
Моля изпращайте на имейл адрес so.vutp@gmail.com сканираните бележки от платените по банков път наеми като в писмото посочите вашия факултетен номер, номер на блок, стая и месеца, за който се отнася плащането.
Благодарим ви!

Заявление за постъпване в студентски общежития на ВУТП може да изтеглите от тук

Сметка за плащане на Студентско общежитие

НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ:

Получател: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
БАНКА: БНБ
BIG: BNBGBGSD
IBAN: BG41 BNBG 9661 3100 1227 01

СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ на Студентско общежитие:

Получател: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
БАНКА: БНБ
BIG: BNBGBGSD
IBAN: BG32 BNBG 9661 3300 1227 01

 

IMG_4190 IMG_4179 IMG_4180 IMG_4185
Общежития Общежития Общежития Общежития