Стипендии

blue arrow Процедура blue arrow Социални стипендии blue arrow Стипендии за успех blue arrow Класиране blue arrow Студентско кредитиране

СТИПЕНДИИТЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2  ОТ ПМС 90 ЗА ОКС “МАГИСТЪР“

на основание Протокол № 3/21 март 2016 г.

от Комисията за отпускане на стипендии

Срокове за кандидатстване:

21.03.2016- 31.03.2016г.

Съотношение успех – доход :

за  6.00 – 1150 лв.

Отпускат се 3 стипендии

Необходими документи:

 • Молба – декларация – по образец;
 • Документи за доход  (определя се периода от септември до февруари);
 • При брат/сестра – ако са ученици или редовни студенти – уверение/служебна бележка от учебното заведение, където задължително пише дали получава стипендия или не. Ако са над 18 години и не са редовно обучение студенти – не се считат за част от семейството;
 • При разведени родители – копие на бракоразводното дело;
 • Ако има починал родител – акт за смърт;
 • За майки с деца – копие от акта за раждане и декларация кога детето навършва 6 години;
 • При наследствена пенсия – документ за наследствена пенсия от НОИ;
 • При родител пенсионер – документ за размер на пенсия за периода на доходните бележки от НОИ;
 • За безработни родители – бележка от бюрото по труда;
 • За родители нерегистрирани в бюрото по труда и безработни – клетвена декларация;
 • За студенти, които имат ТЕЛК или някой от родителите им има – копие на ТЕЛКрешение.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ СЪБИРАТ В СТАЯ 201

 

Студентски стипендии – фаза 1

Студентски стипендии - фаза 1

1СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Обща информация

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот” и е с обща продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.). В рамките на този период ще бъдат обхванати три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката, а партньори в изпълнението са всички 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Проектът „Студентски стипендии – фаза 1” цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.

Пълна и подробна информация за всички проектни дейности, указания и графици се публикуват своевременно на интернет страница на проекта (http://eurostipendii.mon.bg), на интернет страницата на МОН, във фейсбук групата на проекта и по висши училища.

Видове стипендии

В рамките на проекта ще бъдат предоставяни два вида стипендии:

 1. Стипендии за стимулиране на обучението в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, ще могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направленияпо смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в приложение 2 към Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.). Целта на тези стипендии е да се стимулира обучение на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната.
 2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, ще могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Целта на тези стипендии е да стимулират студентите да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност.

По Компонент „Стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области“ ще бъдат предоставени 151 500 месечни стипендии по 120 лв. за студентите в редовна форма на обучение, обучаващи се в приоритетни професионални направления.

По Компонент „Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта“ ще бъдат отпуснати 30 300 еднократни семестриални стипендии по 200 лв. на студенти в редовна форма на обучение, обучаващи се в специалности от всички професионални направления.

Общият бюджет на проекта е 26 000 000 лв.

Стипендиите, отпускани по линия на проекта, ще могат да се получават независимо от това дали студентите получават стипендии и награди, финансирани със средства от държавния бюджет. В този смисъл проектът не дублира, а допълва и подобрява съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии, награди и помощи на студентите.

Общи цели на проекта:

По отношение на потребността от разширяване на обхвата на образователната услуга, посредством възможностите на оперативната програма, се цели системата от студентски стипендии да получи допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно и насочено към приоритетните области на икономиката.

По отношение на потребностите, свързани със съдържанието на образователния продукт, чрез система от стипендии се цели стимулиране на обучението в области от висшето образование, определени като приоритетни за страната.

Специфични цели на проекта:

– Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от Европейския социален фонд.

– Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.

– Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.

– Създаване на условия за повишаване привлекателността на специалности, по които се усеща дефицит на пазара на труда.

Условия и ред за получаване на стипендиите:

Стипендии за успех ще се получават само от студентите в приоритетните професионални направления единствено въз основа на успеха от обучението.

Студентите от всички професионални направления ще могат да получават стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Конкретните условия и ред за предоставяне на стипендии по проекта са определени в утвърдена от министъра на образованието и науката Инструкция. Тя съдържа детайлни правила за кандидатстване (изисквания към студентите, начин на подаване на документите, потвърждаване от висшите училища и т.н.), правилата за класиране, начинът за изплащане на стипендиите и отчитане на средствата и др. Пълният текст на Инструкцията е публикуван в секцията „Условия”.

Имайки предвид спецификата на обучение във всяко висше училище, допълнителните условия за представяне на стипендии за постижения в науката ще се определят самостоятелно от съответното висше училище.

Допустима целева група

Допустима целева група са само студенти с минимален среден успех от предходните два семестъра (за стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области) и за предходния един семестър (за стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта) – Добър (4,00).

Кандидатстване

Студентите кандидатстват чрез специално създаден за проекта софтуер чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. В секцията „Онлайн кандидатстване” може да бъде намерена „стъпка по стъпка” детайлна информация за процеса на кандидатстване.

Устойчиво развитие

Проектът насърчава социалното включване и сближаване. Достъп до стипендии имат всички социални групи, като не се извършва дискриминация по социален признак. Проектът насърчава проспериращата, основана на знанието и конкурентна икономика. Предоставянето на студентски стипендии ще направи висшето образование по-привлекателно, ще насърчи студентите към по-качествена подготовка и активно участие в образователния процес.

Равни възможности и недопускане на дискриминация

Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности. Висшите училища създават условия за всички студенти, включително тези в неравностойно положение, да се състезават при еднакви условия. Проектът създава условия за превенция на дискриминация. Проектът третира еднакво студентите от малцинствени групи, мигрантите и лица в неравностойно положение.

Равенство между половете и превенция срещу дискриминация

Проектът прилага принципа за равенство между половете. Няма квоти при разпределянето на стипендиите между мъжете и жените.

Добавена стойност

Студентите са стимулирани да се развиват в професии, произвеждащи високотехнологични продукти – инвестиция в икономика, основана на знанието.

Настоящият проект е първа фаза по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне: BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008-2010 г., BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди“ 2010-2012 г. и  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ 2012-2015 г., изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.1

Списък на приоритетните професионални направления

1

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Списък на приоритетните професионални направления

Приложение № 2 към чл. 7 на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.

 

№ по ред Код на ПН Професионално направление
1. 1.1. Теория и управление на образованието
2. 1.2. Педагогика
3. 1.3. Педагогика на обучението по …
4. 4.1. Физически науки
5. 4.2. Химически науки
6. 4.3. Биологически науки
7. 4.4. Науки за земята
8. 4.5. Математика
9. 4.6. Информатика и компютърни науки
10. 5.1. Машинно инженерство
11. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
12. 5.3. Комуникационна и компютърна техника
13. 5.4. Енергетика
14. 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
15. 5.6. Материали и материалознание
16. 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
17. 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
18. 5.9. Металургия
19. 5.10. Химични технологии
20. 5.11. Биотехнологии
21. 5.12. Хранителни технологии
22. 5.13. Общо инженерство
23. 6.1. Растениевъдство
24. 6.2. Растителна защита
25. 6.3. Животновъдство
26. 6.4. Ветеринарна медицина
27. 6.5. Горско стопанство
28. 8.1. Теория на изкуствата
29. 8.2. Изобразително изкуство
30. 8.3. Музикално и танцово изкуство
31. 8.4. Театрално и филмово изкуство
32. 9.2. Военно дело

1

Инструкция за условия и реда за предоставяне на стипендии

1„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020

Чл. 1. Тази инструкция определя условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Чл. 2. (1) Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.).
(3) Право да кандидатстват за стипендии за успех имат студентите, които отговарят на изискванията по ал. 2, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
(4) Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
(5) Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които отговарят на изискванията по ал. 4, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.
(6) Висшите училища могат да поставят изискване разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии по ал. 4, да бъдат само в областта на висше образование или в професионалното направление, в което се обучава.
(7) Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение.

Чл. 3. (1) Месечният размер на стипендиите за успех е 120 лв. и се отпускат за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки учебен семестър.
(2) Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за успех за всеки семестър, съответстват на месеците от учебния план на висшето училище, освен ако изрично не е дадено друго указание от бенефициента.
(3) Стипендиите за успех се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието и науката (МОН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение по специалностите от приоритетните професионални направления за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(4) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за успех по специалностите от приоритетните професионални направления, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение във всяка специалност, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(5) Студентите в последния семестър на обучението си получават стипендия за успех включително за месеца, в който е насрочена първата им сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план, но за не повече от 5 месеца в рамките на един семестър.
(6) Изключение от ал. 5 се допуска за студентите с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Те получават стипендия за успех за целия семестър, за който са кандидатствали и са били класирани, но за не повече от 5 месеца.

Чл. 4. (1) Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.
(2) Висшите училища, в съответствие със спецификата на извършваното от тях обучение, изготвят и утвърждават собствени детайлни правила за предоставянето на стипендии за специални постижения, съгласувано със студентските съвети.
(3) Правилата по ал. 2 задължително се публикуват на интернет страницата на висшето училище и се изпращат преди началото на кампанията до ръководителя на Проекта в заверено копие и във формат, подходящ за публикуване в интернет страницата на проекта.
(4) Висшите училища нямат право да въвеждат критерии за предоставяне на стипендии за специални постижения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.
(5) Стипендиите за специални постижения се разпределят от МОН за всеки учебен семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(6) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за специални постижения пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответния факултет/основно структурно звено или по друг, утвърден от висшето училище с правилата по ал. 2, начин, който да гарантира, че всеки един студент ще има възможност да кандидатства за този вид стипендия.
(7) След приключване на кандидатстването и преди обявяване на класирането, висшите училища могат да преразпределят стипендиите за специални постижения между различните факултети/основни структурни звена, само в случай че броят на кандидатствалите в даден факултет/основно структурно звено е по-малък от определената квота. При това преразпределяне новата определена квота не може да бъде по-малка от броя на кандидатствалите студенти.
(8) Стипендиите за специални постижения се отпускат поотделно за всеки учебен семестър.
(9) Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Чл. 5. Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
1. повтарящите поради болест;
2. студентките – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Чл. 6. Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Чл. 7. (1) Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за успех и/или формуляр(и) за стипендия за специални постижения. Техническите указания за попълването на формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на посочената интернет страница.
(2) Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
(3) Формулярите съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика.
(4) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването.
(5) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 8. (1) След попълването на формулярите за съответната стипендия в интернет страницата на проекта те се потвърждават от студента, разпечатват се, подписват се и се подават във висшето училище.
(2) Кандидатстващите за стипендии за специални постижения освен формуляр представят и други документи, сьгласно изискванията на съответните висшите училища.
(3) Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии за специални постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.
(4) За стипендии за успех и за стипендии за специални постижения се кандидатства поотделно с различни формуляри. Кандидатстването за повече от една стипендия за специални постижения се извършва с попълване на съответния брой такива формуляри.
(5) В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

Чл. 9. (1) При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват, съгласно утвърдените от висшето училище правила по чл. 4, ал. 2.
(2) Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.
(3) Когато документът по ал. 2 е издаден от висшето училище, в което се обучава студентът, той не може да бъде издаден въз основа на разработка или дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).

Чл. 10 (1) Изчисляването на успеха на студента за стипендия за успех става по начин, определен от съответното висше училище, еднакъв за всички студенти в дадена специалност, а за стипендия за специално постижение – еднакъв в даден факултет/основно структурно звено.
(2) Студенти, които продължават обучението си след прекъсване, обучение в чужбина и др., изчисляват успеха си за стипендия за успех въз основа на последните два семестъра (за първокурсниците – един), през които са имали статут на действащи студенти, а за стипендия за специални постижения – въз основа на последния семестър, през който са имали статут на действащи студенти.
(3) При преместване от друго висше училище студентите, които нямат два (за първокурсниците – един) предходни семестъра във висшето училище, в което подават формуляра за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успеха им.

Чл. 11 (1) В рамките на един семестър студент може да получава само една стипендия за успех (за съответните месеци).
(2) При едновременно обучение по две специалности, независимо в едно или в различни висши училища, за стипендия за успех може да се кандидатства само по едната специалност, по избор на студента.
(3) Студентите могат да кандидатстват за повече от една стипендия за специални постижения на семестър (до три), ако имат повече от една разработка или дейност, която отговаря на утвърдените от висшето училище правила.
(4) При едновременно обучение по две специалности, за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, в рамките на максималния брой от три.

Чл. 12. (1) Успехът на студентите се заверява и потвърждава от висшето училище.
(2) Висшите училища верифицират успеха на кандидатите (а при кандидатстване за стипендия за специални постижения – и това дали разработката или дейността на студента отговарят на утвърдените правила) и потвърждават формулярите чрез интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg в приложната компютърна програма.

Чл. 13. Висшите училища определят екипи по изпълнение на дейностите по предоставяне на стипендиите по проект „Студентски стипендии – фаза 1”, в чийто състав са включени и студенти, предложени от студентските съвети.

Чл. 14. (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от МОН по низходящ ред на успеха на студента с помощта на софтуера на проекта, измежду потвърдените от висшите училища формуляри.
(2) Студентите от втори и по-горен курс се класират за стипендии за успех по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра на обучение, а студентите в първи курс – по низходящ ред на успеха от първия семестър.
(3) Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение.
(4) Всички студенти с равен минимален бал се класират за стипендии.
(5) При необходимост, поради точно определения финансов ресур, през последния семестър на проекта висшите училища могат да определят допълнителни изисквания за класиране на студентите с равен минимален бал, за да се вместят в определената им квота.

Чл. 15. (1) В срокове, определени от МОН в графика на съответната кампания, висшите училища представят с придружително писмо до ръководителя на проекта списъци на класираните студенти за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма.
(2) Списъците по ал. 1 се подписват от ректора (или надлежно упълномощено от него лице) и главния счетоводител и се подпечатват с печата на висшето училище.

Чл. 16. Средствата за стипендиите се превеждат от МОН на висшите училища, които от своя страна ги превеждат по сметките на студентите в определена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 17. В срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от МОН, висшите училища представят на ръководителя на проекта разходооправдателни документи, удостоверяващи изплатените стипендии към студентите.

Чл. 18. Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по проекта.

Чл. 19. Студентите имат право да получават в рамките на един семестър едновременно и стипендия за успех, и стипендии за специални постижения, ако са класирани за такива.

Чл. 20. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.1

График

1„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 10 май 2016 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 10 май 2016 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 10 май 2016 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2015/2016 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 17 май 2016 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 20 май 2016 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 30 май 2016 г. (понеделник),
23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 30 май 2016 г.) и съпътстващите ги документи 2 юни 2016 г. (четвъртък), според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите от екипите по проекта във висшите училища 10 юни 2016 г.
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 10 юни 2016 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 13-15 юни 2016 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 17 юни 2016 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 21 юни 2016 г. (вторник)
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 24 юни 2016 г. (петък) 23,59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 30 юни 2016 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 5 юли 2016 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2015/2016 година от 6 до 8 юли 2016 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 15 юли 2016 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 26 юли 2016 г.

1

Указания за кандидатстване

1„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

(Моля, прочетете указанията до края преди да започнете нова регистрация и кандидатстване. Запознайте се предварително и с утвърдената от министъра на образованието и науката Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по проекта исобствените правила на висшите училища за предоставянето на стипендии за специални постижения и обърнете внимание на често задаваните въпроси)
От 10 до 30 май 2016 г. студентите могат да кандидатстват чрез настоящата интернет страница за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година. След регистрация студентът може да попълни следните отделни формуляри:
– формуляр за кандидатстване за стипендия за успех – в син цвят (буква А)
– формуляр за кандидатстване за стипендия за специални постижения – в червен цвят (буква Б)

ВАЖНО! Цветовете на формулярите са само с цел улесняване кандидатстването през интернет страницата на проекта и при подаване във висшите училища не е необходимо формулярите да бъдат разпечатвани цветно!

Кандидатстването за стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” се осъществява по следния начин:

1. Студентът се регистрира в системата от началната страница чрез бутона „Нова регистрация”.

ВАЖНО! Независимо дали студентът е кандидатствал и получавал стипендии по предишни фази на проекта през изминали години, задължителна е нова регистрация, за да се кандидатства за стипендии през настоящата кампания.

 1. При регистрация от падащото меню студентът избира вида личен идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг номер), в зависимост от неговото гражданство или статут на постоянно или временно пребиваващ чужденец, и въвежда факултетен номер. Системата извършва справка с базите данни в „Регистъра на действащите и прекъсналите студенти”, поддържан от МОН, и при наличие на съвпадение показва наличните за съответния студент данни. При липса на данни системата предлага възможност за повторен опит, в случай че студентът е допуснал грешка при въвеждане на данните. Ако и при следващи опити студентът не бъде открит в системата, следва да провери в своето висше училище дали и с какви данни е подаден към Регистъра на действащите и прекъснали студенти. Студентите в първи курс, първи семестър, не фигурират в системата, тъй като нямат право да кандидатстват по проекта.В случай че изобщо не е подаден от висшето училище към Регистъра или е подаден с погрешен ЕГН, ЛНЧ или друг номер, студентът трябва да направи нова регистрация на несъществуващ студент и сам да попълни ръчно всички полета с данни от формуляра (имена, висше училище, факултет и т.н.). След това кандидатстването се извършва по стандартния ред.При регистрация студентът следва да попълни статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013г., стр. 320—469).Статистическите данни не оказват никакво влияние върху класирането, но са задължителни за попълване, тъй като въз основа на тях се отчита изпълнението на индикаторите по проекта и на цялата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Тъй като класирането е ЕДИНСТВЕНО ПО УСПЕХ, въпросите за социалното положение не влияят и не дават коефициент при класирането.3. След успешна регистрация студентът получава потвърждение на e-mail и има възможност за вход в системата с ЕГН, ЛНЧ или друг номер и парола.

ВАЖНО! При регистрацията требва да се даде реален e-mail адрес, тъй като на него се получават всички последващи нотификации, както и възстановяването на паролата.

 1. Секцията „Кандидатстване“ на сайта представлява персонална страница с възможности за попълване и редакция на лични данни, статистически данни, подаване на нов формуляр за стипендия за успех, формуляри за стипендия за специални постижения, разпечатване или анулиране на вече попълнените формуляри и др.5. При подаване на нов формуляр за стипендия за успех и/или за стипендия за специални постижения студентът попълва само тези данни, които не са попълнени автоматично от системата (успех, наименование на разработка и т.н.).В края на формуляра студентът декларира, че дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани единствено и само за целите на проекта.Във формуляра за стипендия за специални постижения студентът декларира също така, че разработката/дейността, с която кандидатства, не е получила финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Непопълването на някое поле не позволява генериране, преглед и разпечатване на формуляр.

ВАЖНО! Студент може да получи до 3 (три) стипендии за специални постижения на семестър. При едновременно обучение по две специалности, за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, като общият брой получени стипендии за специални постижения не може да надвишава 3 (три).

Ако студентът желае да кандидатства за повече от една стипендия за специални постижения, попълва отделен формуляр за всяка една. Системата позволява попълването на до 3 (три) формуляра за стипендия за специални постижения.

ВАЖНО! Кандидатстването за стипендия за специални постижения трябва да отговаря на утвърдените от висшето училище собствените правила за предоставянето на стипендии за специални постижения.

 1. Изчисляването на успеха става по начин, определен от съответния факултет или висше училище, еднакъв за студентите в дадена специалност (при стипендиите за успех) и еднакъв за студентите в даден факултет/основно структурно звено (при стипендиите за специални постижения). Различните начини на изчисляване на успеха, възприети от различните факултети и висши училища, не водят до неравнопоставеност между студентите, тъй като, независимо от метода на изчисляване, в рамките на една и съща специалност (съответно факултет) успехът на всички студенти е пресметнат по еднакъв начин.ВАЖНО!– Студентите, които не са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на настоящия летен семестър (т.е. имат „невзети” изпити), нямат право да кандидатстват за стипендии. Нямат право да кандидатстват за стипендии, независимо дали са положили успешно всички изпити по учебен план до момента, и студентите, чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците, които в момента са втори семестър – от първия семестър) е по-нисък от добър 4.00 – за стипендиите за успех, и по нисък от добър 4.00 от предходния един семестър – за стипендиите за специални постижения.

За изчисляване на успеха за стипендия за успех се вземат оценките от последните два семестъра, предхождащи настоящия, а за първокурсниците, които в момента са втори семестър – само от първия семестър.

ПРИМЕР:

В общия случай изчисляването на успеха за стипендия за успех за настоящия летен семестър на учебната 2015/2016 г. се извършва въз основа на оценките от зимния семестър на учебната 2015/2016 г. и летния семестър на предходната учебна 2014/2015 година. Студентите в първи курс, втори семестър (бакалавърска или магистърска степен), изчисляват успеха си само въз основа на изминалия зимен семестър на учебната 2015/2016 година.

За изчисляване на успеха за стипендия за специални постижения се вземат оценките от предходния (един) семестър, независимо в кой курс е студентът, т.е. от изминалия зимен семестър на учебната 2015/2016 година.

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ:

Студенти, които поради някаква причина нямат посочените предходни семестри (прекъснали и възстановили обучението си, обучавали се в чужбина, в друга специалност и др.), изчисляват успеха си за стипендия за успех въз основа на последните два семестъра, през които са имали статут на студент, а за стипендия за специални постижения – въз основа на последния един. Прехвърлените от друго висше училище студенти, които нямат два семестъра във висшето училище, в което подават формуляр за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успехът им.

7. При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на лична банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на лична банкова сметка, са длъжни да го попълнят в сайта на проекта в тридневен срок съгласно графика на проекта. Преди попълването на номера на банковата сметка е добре студентите да проверят дали тя е актуална.
ВАЖНО! След изтичането на тридневния срок студентите, непосочили номер на лична банкова сметка (IBAN), губят право на стипендия, независимо от причините за непосочването. Жалби в това отношение няма да се разглеждат, тъй като студентът има право да попълни IBAN още на етап кандидатстване.

 1. След попълването на формуляра, чрез бутона „Изпрати” той се подава в системата и тя генерира входящ номер. Всеки формуляр има уникален номер и при каквато и да е корекция на вече попълнен формуляр, се генерира нов номер. По тази причина, след всяка корекция на вече генериран формуляр е необходимо той отново да бъде разпечатан и подаден на хартия във висшето училище. В противен случай формулярът в системата и подаденият преди това във висшето училище ще имат различни номера и баркодове и при това несъвпадение студентът няма да участва в класирането.9. От подменюто в секция „Кандидатстване“ чрез опцията „Преглед и печат на формуляр” студентът преглежда попълнените от него формуляри за стипендия за успех и/или за стипендия/и за специални постижения и след като се увери във верността на данните, разпечатва формуляра. За правилната визуализация на формуляра е необходимо използваният компютър да има инсталирана програма за отваряне на .pdf файлове. НЕ Е НЕОБХОДИМО формулярите да се разпечатват цветно. Оцветяването е направено с цел удобство за студентите при попълването онлайн и различаване на формулярите за стипендии за успех от тези за специални стипендии.10. При необходимост от корекция чрез същото меню „Преглед и печат на формуляр” формулярът може да бъде изтрит и студентът да генерира нов. Реално, корекцията на формуляр се осъществява, като се изтрие вече попълнения и се попълни нов.

ВАЖНО! Формулярите могат да бъдат редактирани до момента, в който висшето училище не ги потвърди и заключи. След това студентът няма възможност да коригира или попълва формуляри.

 1. Студентът подписва и подава в определеното за целта звено във висшето училище разпечатания формуляр(и), където служител на висшето училище верифицира успеха и потвърждава формуляра в системата. След като служителят потвърди формуляра, студентът получава уведомление за това по e-mail и чрез SMS. Препоръчително е студент, който не е получил уведомление в обявения в графика срок, да провери във висшето училище дали формулярът му/й е верифициран, тъй като подаденият, но неверифициран формуляр лишава студента от участие в класирането.12. Студентът може по всяко време да направи справка за статуса на своя формуляр от персоналната си страница -> меню „Преглед и печат на формуляри”. Статусът на формуляра може да бъде „Чака одобрение от ВУ“, „Потвърден“ или „Отказан“, съответно ако все още не е обработен от висшето училище (ВУ), ако е потвърден и заключен или ако е отказан.

ВАЖНО! При отказан формуляр единствено висшето училище, като партньор на МОН по проекта, може да даде информация на студента за причината за отказа. В системата не се съдържа информация защо е направен отказът и по тази причина екипът от МОН не може да даде такава.

 1. Кандидатстващите за стипендия за специални постижения вписват на отделен ред във формуляра името (заглавието) на научната, изследователската, практическата разработка или друг вид дейност, с която кандидатстват, съгласно утвърдените от висшето училище собствени правила за предоставяне на този вид стипендии.При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват, съгласно утвърдените от висшето училище правила.Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.Когато документът по е издаден от висшето училище, в което се обучава студентът, той не може да бъде издаден въз основа на разработка или дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).ВАЖНО!Освен ако висшето училище не е поставило изрично такова условие в утвърдените собствени правила за предоставяне на стипендии за специални постижения, няма изискване разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии за специални постижения, да бъдат само в областта на висше образование или в професионалното направление, в което се обучава.
 2. Студентите, които се обучават едновременно в повече от една специалност (в едно или в различни висши училища), имат право да кандидатстват за стипендия за успех само въз основа на успеха на една от изучаваните от тях специалности по техен избор и да получават само една стипендия за успех (5 месеца) в рамките на семестъра.Студентите могат да получат до 3 (три) стипендии за специални постижения на семестър, ако имат повече от едно участие в научни, изследователски или практически разработки или друг вид дейности, за които могат да получават такъв вид стипендия. За всяка разработка/дейност се попълва отделен формуляр.При едновременно обучение по две специалности (в едно или в различни висши училища), за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, като общият брой получени стипендии за специални постижения по двете специалности не може да надвишава 3 (три).ВАЖНО! Единственият начин за кандидатстване за стипендия за успех и/или за стипендия за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1” е онлайн през настоящата интернет страница и последващо подаване на генерирания формуляр на хартия във висшето училище. Няма възможност студентът да получи празен формуляр от висшето училище и да го попълни на ръка.

Преди да поставите въпрос, моля прочетете секцията „Въпроси и отговори”, където има отговори на най-често задаваните въпроси. Моля, използвайте e-mail адреса eurostipendii@mon.bg само за технически въпроси, свързани със софтуера за кандидатстване, като посочите Вашите лични данни и опишете подробно конкретния технически проблем. По всички останали въпроси се обръщайте към Вашето висше училище или посетете страницата на проекта във Facebook, където най-често тези въпроси вече са зададени и са получили отговор.1

Евростипендии

Списък на студентите класирани за евростипендии

00010002000300040005000600070008000900100011 

 

 

 

 

 

blue-line 5 back arrowНазад