Първото класиране за общежитията на ВУТП ще бъде обявено на 20 август

Първото класиране за настаняване в общежитие на студентите от ОКС „професионален бакалавър“ във ВУТП ще бъде обявено на 20 август 2019 г. Съгласно Наредбата за ползване на студентските общежития и столове заповедите за настаняване ще се издават от 20 до 30 август и влизат в сила на 1 септември 2019 г.

Второто класиране за настанените в общежитие ще бъде обявено на 16 септември 2019 г, а заповедите ще се изготвят до 30 септември като влизат сила в деня на издаването си. Последното трето класиране за професионалните бакалаври и за магистрите ще бъде оповестено на 10 октомври 2019 г., а заповеди ще се изготвят до 15 октомври.

Студентите, желаещи да извършат ремонт в общежитията на ВУТП, трябва задължително да получат разрешение от ректора, което става след подаването на заявление в „Административен отдел”. В заявлението се посочва желанието за ремонт на определена стая и се ясно и коректно се описват видовете ремонтни дейности. След извършване на ремонтните дейности следва последователното съставяне на констативен протокол, подписан от управителя и домакиня в студентски общежития и студента, в чиято стая е извършен ремонта, както и се сключва анекс към договора за настаняване на студента, в който са описани подобренията и ангажимент на управата на студентските общежития на ВУТП да не сменя стаята на студента с друга, докато той има редовни студентски права.

Съгласно заповедта на ректора на ВУТП проф. Миглена Темелкова финансово-счетоводният отдел трябва да предоставя на управителя на „Студентски общежития” всеки понеделник от седмицата справка за предходната седмица на платилите наем студенти по банков път. В края на всеки семестър помощник-ректорът и управителят на „Студентски общежития” ще изготвят справка за длъжниците към „Студентско общежитие”. В правомощията на управителя е да прави конкретни предложения на наказания на неизправните длъжници в писмен вид пред ректора на ВУТП.