Стартира процедурата за предоставяне на стипендии от ВУТП по Постановление № 90 на МС. Срок за кандидатстване: 01.04.2020 г. – 12.04.2020 г. включително. ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ОНЛАЙН.

Уважаеми студенти,

Стартира процедурата за предоставяне на стипендии от Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) по Постановление № 90 на Министерския съвет от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Срок за кандидатстване: 01.04.2020 г. – 12.04.2020 г. включително.

Необходими документи:

  1. За стипендия за успех: молба – декларация (по образец), получава се по пощата от мейл за стипендии на ВУТП: stipendii_vutp@abv.bg или от интернет сайта на висшето училище (виж прикачения файл). https://www.utp.bg/wp-content/uploads/2019/11/Molba-Deklaraciq-Stipendii.pdf;
  2. молба – декларация (по образец), получава се по пощата от мейл за стипендии на ВУТП: stipendii_vutp@abv.bg или от интернет сайта на висшето училище (виж прикачения файл). https://www.utp.bg/wp-content/uploads/2019/11/Molba-Deklaraciq-Stipendii.pdf;
  3. За социална стипендия: При възникнало основание за отпускане след 30.11.2019 г.Класираните за социална стипендия студенти през зимен семестър на учебната 2019/2020година НЕ подават документи за кандидатстване отново!

3.1. молба – декларация (по образец), получава се по пощата от мейл за стипендии на ВУТП: stipendii_vutp@abv.bg  или от интернет сайта на висшето училище (виж прикачения файл). https://www.utp.bg/wp-content/uploads/2019/11/Molba-Deklaraciq-Stipendii.pdf;

3.2. документи за доход за предходните 6 месеца (октомври 2019 г. – март 2020 г.):

3.2.1. всички брутни заплати, включително обезщетенията за временна нетрудоспособност, получени по трудови и извънтрудови правоотношения, с включени суми за изплатени болнични от работодателя;

3.2.2. болнични от НОИ;

3.2.3. пенсии без добавката за чужда помощ на хората с увреждания или ако е включена, размерът й се посочва отделно;

3.2.4. обезщетения за безработица;

3.2.5. социални помощи;

3.2.6. месечни добавки и месечни помощи за деца;

3.2.7. наеми;

3.2.8. присъдени издръжки;

3.2.9. хонорари;

3.2.10. стипендии без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по Постановление № 90 на Министерския съвет от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, ученическите и европейските стипендии;

3.2.11. доходи от търговия;

3.2.12. доходи от продажба на селскостопанска продукция;

3.2.13. доходи от занятие;

3.2.14. доходи от свободни професии;

3.2.15. бонуси;

3.2.16. дивиденти от акции;

3.2.17. работещи в чужбина – документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензирана агенция за преводи.

3.2.18. други доходи.

3.3. за студенти с починал родител – копие на акта за смърт на родителя;

3.4. за студенти с трайни увреждания 70 % и над 70 % или с родител, имащ такива увреждания – копие от решението на ТЕЛК;

3.5. за студенти с брат/сестра – ако са ученици или редовни студенти – уверение/служебна бележка от училището/висшето училище, в която задължително да е отразено дали получават стипендия, какъв е нейният размер на месец при наличието на такава за предходните 6 месеца (октомври 2019 г. – март 2020 г.);

3.6. при разведени родители – копие от решението за развод;

3.7. за студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа – копие на документа, издаден от дома, в който са отглеждани;

3.8. за майки с деца до 6-годишна възраст – копие от акта за раждане на детето;

3.9. при получавана наследствена пенсия от студента – документ за наследствената пенсия от НОИ за всеки месец поотделно за предходните 6 месеца (октомври 2019 г. – март 2020 г.);

3.10. при родител пенсионер – документ от НОИ за размера на пенсията за всеки месец поотделно за предходните 6 месеца (октомври 2019 г. – март 2020 г.);

3.11. при безработен родител – бележка от Бюрото по труда;

3.12. при безработен родител, който не е регистриран в Бюрото по труда – декларация. Членове на семейството на студента са: съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен – бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

При кандидатстване за социална стипендия само при подаване на пълния комплект документи същите ще бъдат приемани.

Студентите задочно и платено обучение нямат право на стипендия.

Документите се подават на мейл: stipendii_vutp@abv.bg, като прикачен файл се прилагат попълнената молба-декларация и задължителните приложими документи.

 

д-р Милена Пенкова, тел.0888/793-781

Формуляр “Молба-Декларация”

Необходими документи

Обявление

Written by