УЧЕБНАТА ГОДИНА ВЪВ ВУТП ЩЕ ЗАВЪРШИ ЕЛЕКТРОННО

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от нови случаи на COVID-19, както и с оглед нуждата от специални мерки за защита здравето на служителите, преподавателите и. студентите, ректорът на ВУТП, проф. д-р Миглена Темелкова удължава преустановеното фактическо провеждане на учебнен процес във ВУТП във всичките му форми до края на учебната година.

НАРЕЖДА СЕ:

1. Прекратяването на принудителната работа на академичния и административния състав на ВУТП в домашна среда от 18 май 2020 г.

2. Лекциите, упражненията и изпитната сесия да се провеждат синхронно в електронна среда до края на учебната 2019/2020 година, като при изпитите се спазват принципите на равнопоставеност на изпитваните лица.

3. При невъзможност на изпитвания да положи изпит в електронна среда, да се организират индивидуални изпити и срещи с преподавателите при координацията на дирекция „Учебна дейност, качество на обучението и акредитация”.

4. Академичният състав да организира синхронното провеждане на планираните по разпис занятия за месец май и месец юни на база платформата за електронно обучение във ВУТП, като същевременно се изпращат учебни материали на студентите в създадените Фейсбук групи, е-мейли на специалностите и други комуникационни канали. Процесът да продължи до края на учебната 2019/2020 година.

5. Експерт електронно обучение да организира и обезпечи публикуването на учебните материали, съгласно учебния разпис за месец май и месец юни 2020 г. и на изпитните материали (тестове, казуси и др.), съгласно изпитната сесия, в плат(ј)ормата за електронно обучение в срок не по-късно от деня, предхождащ деня на съответното учебно занятие по учебен разпис, или изпит, по графика на изпитната сесия.

6. Директор на дирекция „Учебна дейност, качество на обучението и акредитация”, заедно с назначена Комисия, да извършват периодична проверка и констатации за спазването от академичния състав на задължението му, съгласно точка 2, 3, 4 и 5 от настоящата заповед и осигуряване качеството на обучението и на изпитната сесия през електронната платформа.

7. Административният състав на ВУТП, при спазване на социална дистанция и при работа на един служител в кабинет, да съблюдава до второ нареждане присъствения график в сградата на ВУТП.

Written by