Проф. Миглена Темелкова: Скоро ще изненадаме с няколко уникални образователни продукта за българския образователен пазар

С изминаването на първата година от избирането си за ректор, Проф. д-р Миглена Темелкова предостави отчет за извършените дейности на Висшето училище по телекомуникации и пощи.

В интервю, тя разказа подробно за стратегията си за развитие на Висшето училище, заложена още в кампанията й по време на изборите за ректор, както и за пътя по осъществяването на амбициозните цели пред ВУТП. “Няма да скрия и не го крия, че наследихме Висшето училище със закъснели програмни акредитации, което се е случило при преобразуването от Колеж във Висше специализирано училище през 2015 г. В рамките само на една година ни се наложи да реагираме много бързо и да постигнем акредитация в двете професионални направления, в които обучаваме. Акредитациите, които получихме, са с много високи оценки и в момента сме едно от малкото висши училища, които предлагат пълната палитра от образователни продукти – от ОКС “Професионален бакалавър”, “Бакалавър”, “Магистър” и стигнем до ОНС “Доктор”. Всъщност, ВУТП е едно от малкото конкурентоспособни училища, които имат акредитация в цялата образователна палитра. Още повече, някои от специалностите са акредитирани и на чужд език, което означава, че съвсем скоро, огромното предизвикателство пред нас, е да се превърнем в привлекатлна дестинация и за чужди студенти”, сподели Проф. Темелкова, като подчерта, че “голямото предисзвикателство пред българския образователен модел, с качеството, което предлага, е да излезе на международния образователен пазар и там да завоюва своето място.”

Ректорът коментира намаления прием, свързан с измененията в Закона за висшето образование, изпитанията, пред които е поставено Висшето училище и увеличените възнаграждения на преподавателите: “Намаленият прием касае всички висши училища тази година, а и миналата. Не е тайна за никой, който е в образователното пространство, че държавата прилага рестриктивна политика по отношение на някои образователни направления. Ние имам едно образователно направление, „Администрация и управление“, което е неприоритетно за държавата. Там определено нямаме субсидия и това безспорно създава трудности, но в подобна ситуация са много висши училища, особено, които са специални в т.нар. неприоритетни направления. Голямото предизвикателство всъщност пред българския образователен модел, е създаването на интернационални или хибридни учебни програми. Нещо, което, смея да кажа, че сме едни от първите, които го направиха. Със Свищовската академия преди дни договорихме една хибридна магистърска програма в областта на дигиталната икономика. Оформят се и различни партнюрства на нашето Висше училище, като специализирано в областта на комуникационната и компютърната техника с други висши училища, също специализирани в определни области. Съвсем скоро ни предстои да изненадаме общественото пространство с подписването на нови меморандуми и създаването на няколко уникални образователни продукта за българския образователен пазар“, увери Проф. Темелкова. Връщайки се на въпроса за заплатите, тя сподели, че е наследила ВУТП в много добро финансово състояние. „Към края на мандата на предходния ректор и към датата на встъпването ми в длъжност, беше налице финансов задел от около 450 000 лв., към момента той възлиза на 1 300 000 лв., тоест ние имаме един свободен финансов ресурс, който можем да си позволим да инвестираме в образователни, научни проекти или в човешките си ресурси, защото преподавателският ни състав следва да бъде превърнат в капитал през следващите години. Чрез него ще посрещаме предизвикателствата на тези интернационални, хибридни програми през следващите години. Голямото предизвикателство пред академичния състав е да посрещне изискванията на т.нар. индустрия 4.0., а ние вече говорим за индустрия 5.0., което означава и преподавателят да стигне до това да прилага т.нар. обучение през целия живот. За да бъдем адекватни, когато влезем в час, ни се налага постоянно да усъвършеснтваме знанията и компетенциите си, за да не се окажем в ситуацията студентът да е по-подготвен от нас.“

„От септември месец 2019 г. Прилагаме една много стриктна политика по отношение на възнагражденията на академичния състав и тази политика е свързана с постиженията на самия преподавател в областта не само на преподавателската му дейност, но и в областта на неговите научни публикации и научна активност. Рейтинговата система съдържа като един от показателите си, научната активност на съответното висше училище“, обясни Проф. Темелкова. „Ако трябва да обобщя защо вдигаме заплатите и защо те са адекватни на реалностите, които съществуват в българското образователно пространство (не казвам, че са високи, напротив, смятам, че българският преподавател заслужава много повече като възнаграждение и желанието ни е да направим точно това през следващите няколко години и професията академичен преподавател да бъде привлекателна за все повече млади учени, а не да бъде непривлекателна или ниско заплатена, което демотивира младите хора да се занимават с научна дейност“, изрази надежда ректорът на ВУТП.

„Както казах и в началото, предизвикателствата, пред които сме изправени са ужасно много и част от тези предизвикателства бяха не само придобитите акредитации, но и старта на една съвсем нова акредитация в едно съвсем ново направление за нас, това е 5.13 „Общо инженерство“, защото силата на това ВУ е в инженерните науки. Съчетаването на инженерство с мехатронни системи, със смарт предприемачество и лидерство дава сериозна основа да стъпим и да имаме основата да акиредитираме и това нов ПН във ВУТП“, отчете Проф. Темелкова.

„Пандемията ни изправи пред ново предизвикателство и ни принуди да изправарим стратегическите цели, за които говорихме в началото и вместо след около една година, да пристъпим в момента към акредитация на дистанционно обучение, което беше наложено от реалностите на 2020 г. и самата пандемична обстановка. Пандемията постави всички образователни институции, а и целия свят в една много трудна ситуация, която нямаше как да бъде предвидена. В крайна сметка, винаги съм казвала, че малката структура предполага повече гъвкавост и адаптивност. Нашето ВУ е малка структура, така че успяхме за два-три дни да напълним нашата система от електронни ресурси. Като още на първата седмица имахме готовност и пристъпихме към синхронно обучение т.е. разликата беше единствено и само, че занятията се провеждат в електронна среда. Пандемията ни направи малко по-дисциплинирани и малко по-организирани като администрация и като академичен състав. Оказа се, че студентите предпочитат това онлайн обучение, повече отколкото присъственото, може би защото спестяват разходи и време“, разкри Проф. Темелкова.

„Учебната година ще приключи дистанционно. Част от изпитите вече са проведени, продължават сесиите на първи и втори курс. Третокурсниците вече са в предстартова треска по защита на дипломни работи и държавни изпити. Това, всъщност, ни даде самочувствието да претендираме за акредитация за дистанционно обучение, за която вече споменах. Смея да кажа, че проучванията и на нашите студенти, а и наши, ни поставят в една много по-добра позиция от много други висши училища в България. Тоест, смея да дам оценка, че сме се справили много по-адекватно от други в тази ситуация“, каза Проф. Темелкова.

Тази година, ВУТП беше приветствано в престижната европейска организация EURASHE, с което стана първото държавно специализирано училище член на асоциацията. Проф. Темелкова определи това като огромна чест и изтъкна, че това е достатъчно основание да приемем, че усилията ни през тази година са били забелязани. „Що се отнася до научната област, аз казах в самото начало, че тя е един от приоритетите, заложени и в стратегията, и в рейтинговата систма, и в политиките на МОН за развитие на висшето образование през следващите години. При нас това е решено с т.нар система за стимулиране развитието на АС, която е обвързана не само с възнагражденията, но и с мотивирането на преподавателите, чрез поемане на таксите им за участие в научни конференции, чиито публикации излизат в реферирани световноизвестни бази от данни. Смея да кажа, че научната продукция на ВУТП е разпознаваема и дава сериозна основа, когато кандидатсваме по различни акредитации, да получим признанието на акредитиращата агенция, когато ни дава акредитация за съответните научни направления, което означава, че отговаряме на съответните критерии за качество на образователния продукт, който предоставяме.

Written by