Списък с класирани студенти от дата: 2020-07-08

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ОКС “МАГИСТЪР”

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

5 РАБОТНИ ДНИ (от 09.07.2020  до 15.07.2020 г.)

от 10:00 до 15:00 часа

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
– ДИПЛОМ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – КСЕРОКОПИЕ, ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАВЪРШИЛИТЕ ВУТП ПРЕЗ ТАЗИ СЕСИЯ ПРЕДСТАВЯТ СТУДЕНТСКАТА СИ КНИЖКА ОТ ОКС “ПРОФ.БАКАЛАВЪР) – ОРИГИНАЛ, КОИТО ОСТАВАТ ВЪВ ВУТП ДО НАЧАЛОТО НА УЧ. ГОДИНА/КРАЯ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ;
– ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ (ПО ОБРАЗЕЦ НА ВУТП), КОИТО СЕ ЗАКУПУВАТ ОТ ВУТП – 10 лв ;
– ТРИ СНИМКИ С ФОРМАТ 3,5СМ/4,5 СМ;
– МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР;
– ЛИЧНА КАРТА, КОЯТО СЛЕД ПРОВЕРКА СЕ ВРЪЩА НА СТУДЕНТА;
– ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА ВНЕСЕНА ТАКСА ОБУЧЕНИЕ (ТО) ПРЕЗ ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР. ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ВУТП:
IBAN: BG41BNBG96613100122701; BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ – ЦУ)
СУМАТА ЗА ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕ ИЗПИСВА ЦИФРОМ И СЛОВОМ;
В ПОЛЕТО „ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ” СЕ ИЗПИСВА: ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР;

В ПОЛЕТО „ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ” СЕ ИЗПИСВАТ ТРИТЕ ИМЕНА НА НОВОПРИЕТИЯ СТУДЕНТ.

КЛАСИРАНЕ за Мобилни комуникации и интернет (задочно платено) – общо: 11

КЛАСИРАНЕ за Управление на услуги (редовно платено) – общо: 2

КЛАСИРАНЕ за Информационни технологии (задочно платено) – общо: 7

КЛАСИРАНЕ за Мобилни комуникации и интернет (редовно платено) – общо: 2

KЛАСИРАНЕ за Смарт лидерство (редовно платено) – общо: 3

КЛАСИРАНЕ за Информационни технологии (редовно платено) на 08-07-2020 – общо: 5

Written by