ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

5 РАБОТНИ ДНИ (от 21.07.2020  до 28.07.2020 г.)

от 10:00 до 15:00 часа

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
– ДИПЛОМ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ, КОЯТО ОСТАВА ВЪВ ВУТП ДО НАЧАЛОТО НА УЧ. ГОДИНА/МЕСЕЦ ОКТОМВРИ;
– ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ (ПО ОБРАЗЕЦ НА ВУТП), КОИТО СЕ ЗАКУПУВАТ ОТ ВУТП – 10 лв ;
– ТРИ СНИМКИ С ФОРМАТ 3,5СМ/4,5 СМ;
– МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР;
– ЛИЧНА КАРТА, КОЯТО СЛЕД ПРОВЕРКА СЕ ВРЪЩА НА СТУДЕНТА;
– ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА ВНЕСЕНА ТАКСА ОБУЧЕНИЕ (ТО) ПРЕЗ ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР. ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ВУТП:
IBAN: BG41BNBG96613100122701; BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ – ЦУ)
СУМАТА ЗА ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕ ИЗПИСВА ЦИФРОМ И СЛОВОМ;
В ПОЛЕТО „ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ” СЕ ИЗПИСВА: ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР;

В ПОЛЕТО „ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ” СЕ ИЗПИСВАТ ТРИТЕ ИМЕНА НА НОВОПРИЕТИЯ СТУДЕНТ.

Written by