Студенти от ВУТП завършиха успешно своите стажове по проект “Студентски практики – фаза 2”

Успешно завършиха първите 10 практики на студенти от ВУТП по проект “Студентски практики – фаза 2” на Европейска програма Наука и образование за интелигентен растеж. Студентите се обучават за бакалаври и магистри в административното направление на ВУТП и стажуваха в Института по инженерна химия на БАН.

В момента още 21 студенти от ВУТП  провеждат стажове по проекта в различни институции, а други 60 са в процес на подготовка на стажовете си.

ВУТП получи от бенефициента по проекта МОН квота от 200 броя стажове, като при успешното им изпълнение нашият екип ще направи постъпки за получаване на допълнителни бройки.

_________________________________________________________________________________________

„Студентски практики – Фаза 2“ е проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката, в партньорство с 43 висши училища в България и цели осигуряване на допълнителна практическа подготовка в реална работна среда на студенти от българските висши училища и допринася за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите.

Всеки студент, който е одобрен, сключва договор със съответната фирма, получава задължителна застраховка “Злополука”, има назначен ментор от работодателя и академичен наставник от университета и трябва да проведе 240 астрономичски часа практика в реална производствена среда. При успешно завършване получава стипендия от 600 лв. и сертификат за преминат стаж.

Всеки студент може да бъде включен само един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност – “бакалавър” или “магистър”. Практическото обучение задължително трябва да съответства на изучаваната от тях специалност или професионално направление.

В проекта, в качеството си на работодател, могат да са юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Студентите се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълват профила си в изградения в информационната система модул. Те самостоятелно кандидатстват за избрани от тях позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучават. След одобрение от обучаващата организация, отново чрез информационната система, студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция. Студентските практики ще могат да стартират ефективно през месец септември.

Written by