НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ! ИЗВЪНРЕДНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

В периода от 05 септември до 13 септември 2020 г. ще се проведе извънредна изпитна сесия за студенти, както и на отчислените студенти с невзети изпити, имащи право на дипломиране от ОКС „Магистър“ и ОКС „Професионален бакалавър“, обхващаща всички дисциплини по учебния план за съответните специалности.

Датите, часовете и платформата, на която ще се проведе съответният изпит ще бъдат публикувани до края на месец август 2020 г.

Служителите на Учебен отдел изготвят, след проверка за допустимост и платена такса, (online) индивидуални електронни протоколи за явяване на изпит на заявилите желанието си студенти.

Данните  – Вашите имена, факултетен номер и специалност, дисциплината по която ще се явявате и преподавателя и като прикачен файл бордерото от внесената сума изпращайте на мейл: m.penkova@utp.bg

Заплащането на протоколите става по банков път:

БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG41 BNBG 9661 3100 1227 01

Висше у-ще по телеком. и пощи

Основанието за плащане е “изпит/и”

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за подготовка и оценяване на магистърски тези за ОКС „Магистър“ и дипломни проекти  за ОКС „Професионален бакалавър“

във Висшето училище по телекомуникации и пощи

през летния семестър на учебната 2019/2020 година

Written by