О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е 

№1

 На основание чл. 28, ал. 1 и ал.3, Чл. 29, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за висшето образование на Република България, и допълнен дневен ред към Обявление на Председателя на ОС на ВУТП (Вх. №ЗО-587#1/25.08.2020г.)

СВИКВАМ

 На 14.09.2020 г. (понеделник), от 12:00 часа в зала 219 на Висшето училище по телекомуникации и пощи, членовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ВУТП, при следният

Д О П Ъ Л Н Е Н    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Избор на секретар на ОС на ВУТП;
 1. Избор на един хабилитиран и един нехабилитиран преподавател от ОС на ВУТП за попълване съставът на АС;
 1. Промени в Правилника за устройството и дейността на ВУТП, съобразно изменения в ЗВО, изм. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.;
 1. Годишен доклад на Ректор за текущото състояние на ВУТП;
 1. Разни.

О Б Я В Л Е Н И Е

№2

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование на Република България, както и чл. 12. ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Висше училище по телекомуникации и пощи

СВИКВАМ

На 11.09.2020 г. (петък), от 16:00 часа в зала 219 на Висшето училище по телекомуникации и пощи, събрание на ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕХАБИЛИТИРАНИЯ АКАДАМИЧЕН СЪСТАВ НА ВУТП, при следният

У Т О Ч Н Я В А Щ   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Избор на членове от квотата на нехабилитираните преподаватели за попълване състава на ОС на ВУТП;

 1. Номинация на нехабилитирани преподаватели за членове на АС от квотата на нехабилитирания академичен състав в ОС на ВУТП;

 1. Разни.

О Б Я В Л Е Н И Е

№3

 На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от Закона за висшето образование на Република България, както и чл. 20 от Правилника за устройството и дейността на Висше училище по телекомуникации и пощи и чл. 10 от Правилника за вътрешния трудов ред, и във връзка със Заповед №З-8/10.01.2019 г. и №З-47/20.02.2019 г.

СВИКВАМ

 На 14.09.2020 г. (понеделник), от 13:30 часа в зала 219 на Висшето училище по телекомуникации и пощи, събрание на ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ НА ВУТП, при следният

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Частичен избор на служител от административния състав на ВУТП в Комисия по трудоустрояване;

 1. Частичен избор на председател и членове от административния състав на ВУТП в Комитет по условия на труд;

 1. Разни.

25.08.2020 г.                              Председател на ОС на ВУТП:

/доц. д-р Ивайло Ц. Стоянов/

 

Written by