Акредитация и качество

Акредитация


Нормативна база

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

Политика по качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

Системата за управление на качеството на Висше училище по телекомуникации и пощи се реализира с оглед постоянно подобряване на качеството на образованието, съгласно националните и международни изисквания. Системата е отворена към клиентите на образователни, научни, проектни, производствени, административни и други характерни за висшите училища услуги. В най-общ смисъл тези клиенти са: студенти и специализанти; работодатели; обществото и държавата като цяло; международни съюзи и общности. Изхожда се от изискванията на клиентите, а за ефективността на Системата за управление на качеството и за общата оценка на Висше училище по телекомуникации и пощи като институция се съди по удовлетвореността на клиентите.

Визията за политиката по качеството се основава на следното:

  • Запазване на темповете на развитие и разширяване на позициите и авторитета на Висше училище по телекомуникации и пощи в системата на висшето образование и обществеността.
  • Организиране на учебната дейност в съответствие със съвременните тенденции на обучение на специалисти с висше образование, действащото законодателство в страната и в Европейския съюз.
  • Развитие на академичния състав за реализиране на учебната и научно-изследователската дейности във Висше училище по телекомуникации и пощи.
  • Удовлетворяване на потребностите в образователно-научните дейности и решаване на социално-битовите проблеми на студентите.
  • Организиране на международното сътрудничество за въвеждане и развитие на европейски измерения в обучението и научните изследвания за повишаване качеството на обучението и научните изследвания със средствата на международното и междуинституционалнокоопериране.
  • Стимулиране на дейности по обединяване на академичната общност на Висше училище по телекомуникации и пощи с цел ефективното изпълняване на обществената мисия на висшето училище.
  • Осигуряване на необходимите финансови средства и целесъобразното им изразходване за осигуряване на конкурентно качество на обучение във Висше училище по телекомуникации и пощи, при условията на реална пазарна икономика.

СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001:2015