Прием на студенти

guide Класиране Бакалаври examРезултати класиране guide Класиране Магистри examРезултати класиране
?????????

?????????

 SOC-Install-SНяма резултати

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВУТП

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

обявява

нов прием за учебната 2020/2021 г.

examПРИЕМ ПРОФЕСИОНАЛНИ БАКАЛАВРИ

Прием 2020-2021

examПРИЕМ МАГИСТРИ

Прием 2020 – 2021

3b 14305438_1663023954026115_7748940622992085763_o-768x512

guide Информация Бакалаври specialitiesПрием за Специалности guideИнформация Магистри specialitiesПрием за Специалности

SOC-Admin-S Специалности

SOC-Admin-S Как да кандидатствам

SOC-Admin-S Важни дати

SOC-Admin-S Класиране

SOC-Admin-S Контакти

SOC-Training-S Киберсигурност на високите технологии (КСВТ)

SOC-Training-S Безжични комуникации (БК)

SOC-Training-S Компютърно администриране на софтуерни приложения (КАСП)

SOC-Training-S Софтуерно проектиране (СП)

SOC-Training-S Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите (МИТТП)

SOC-Admin-S Специалности

SOC-Admin-S Как да кандидатствам

SOC-Admin-S Важни дати

SOC-Admin-S Класиране

SOC-Admin-S Контакти

SOC-Training-S Информационни технологии (ИТ)

SOC-Training-S Управление на услуги (УУ)

SOC-Training-S Мобилни комуникации и Интернет (МКИ)

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

guide Предстоящи събития examПредстоящи събития guideПредстоящи събития examПредстоящи събития
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!

Прием на студенти във ВУТП

s14ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВУТП

Приемането на студенти във Висше училище по телекомуникации и пощи се извършва по един от следните начини, въз основа на:

 1. Успешно положен държавен зрелостен изпит (от 2008 г. до 2016 г., включително) по:
 • български език и литература – за всички специалности на ВУТП;
 • математика – за всички специалности на ВУТП;
 • информатика – за всички специалности на ВУТП;
 • физика и астрономия – за всички специалности на ВУТП;
 • чужд език за всички специалности на ВУТП;
 • английски език – за специалноста Компютърно администриране на софтуерни приложения;
 • теория на професията за специалности в областта на професионално направление “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”.
 1. Успешно положен (преди 2008 г.) зрелостен изпит по изброените предмети.
 2. Успешно положен конкурсен тест във ВУТП (предварителен и/или кандидатстудентски).
 3. Успешно положен в друго висше училище конкурсен изпит/тест.
 4. Успешно положен изпит по Математика/Висша математика или Информатика в акредитирано висше училище, когато се кандидатства за обучение от първи курс.
 5. Получената оценка от следните състезания и олимпиади, провеждани от Министерство на образованието и науката през учебната година, в която се кандидатства, когато се кандидатства за редовна форма на обучение:
  • Национален/регионален кръг на олимпиада (състезание) по: математика, физика и астрономия, информатика, чужд език;
  • Национален/регионален кръг на следните състезания по професии:
   • Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“;
   • Състезание по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“;
   • Състезание „Най-добър техник в машиностроенето“;
   • Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”;
   • Олимпиада по счетоводна дейност;
   • Състезание по телекомуникации.

Във Висше училище по телекомуникации и пощи могат да кандидатстват лица, които:

 1. Имат завършено средно образование;
 2. Възстановяват студентските си права в рамките на 3 години след отписването им.

Прием на чужденци за студенти във ВУТП

s14ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ЗА СТУДЕНТИ ВЪВ ВУТП

За студенти могат да кандидатстват и чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища на страната, в която е придобито средното образование или документ за завършено висше образование.

Чужденци могат да кандидатстват във Висше училище по телекомуникации и пощи:

 1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – подават документи в Министерство на образованието и науката, чрез компетентните институции в страната, от която кандидатстват. Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определени в междуправителствените спогодби, след съгласуване със съответните висши училища;
 2. Като заплащат такси при условията на чл. 95, ал. 7 и ал. 8 от Закона за висше образование и подават документите си в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването при условията и по реда на чл. 15 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Р България.

Кандидат-студентите се приемат в рамките на ежегодно утвърдените места за прием от Министерския съвет.

Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 7 от ЗВО, заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид “D” и са пристигнали в Република България.

Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от определената такса за чуждестранните граждани.

Чужденците подават следните документи:

 • формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни и специалностите, в които желаят да се обучават;
 • копие от документа (диплома) за завършено средно образование и от приложението с оценките – за кандидатите за пълен срок на обучение;
 • документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 • документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
 • медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 • копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 • три снимки с формат 3,5см/4,5 см.

Документите трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.