Прием магистри

ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Висшето училище по телекомуникации и пощи провежда обучение в ОКС „магистър“ в платена форма на обучение (редовна и задочна) в следните професионални направления:

Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:

Професионално направление „Администрация и управление” по специалности:

 

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършен ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).

——-

К А Л Е Н Д А Р Е Н Г Р А Ф И К

за провеждане на кандидатстудентска кампания за учебната 2020/2021 година

за образователно-квалификационната степен „Магистър“

ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
за учебната 2020/2021 година
Кандидатстване – on line
Основен прием – приемане на документи
за професионални направления
5.3. „Комуникационна и компютърна техника“
3.7. „Администрация и управление“
от 16 март до 07 юли 2020 г.
I –во класиране 08 юли 2020 г.
Записване на класираните студенти от 09 юли до 15 юли 2020 г. (5 работни дни)
Допълнителен прием – приемане на документи
за професионални направления
5.3. „Комуникационна и компютърна техника“
3.7. „Администрация и управление“
от 01 октомври до 13 октомври 2020 г.
II –ро класиране 14 октомври 2020 г.
Записване на класираните студенти 15 и 16 октомври 2020 г.