Как да кандидатствам

Условия за кандидатстване

Кандидатстването за магистри е онлайн на електронната платформа е-ВУТП.

За успешна регистрация е необходимо да заплатите по банков път кандидатстудентската такса в размер на 35 лв.

IBAN: BG41BNBG96613100122701; BIC: BNBGBGSD

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ – ЦУ)

Сумата за такса обучение се изписва цифром и словом;

В полето „Основание за плащане“ се изписва: Кандидатстудентска такса;

В полето „Задължено лице“ се изписват трите имена на новоприетия студент.

Такси за 2018/2019 г.: https://www.utp.bg/begin/admission-of-students/taxes/

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ (държавна поръчка и платена форма на обучение), образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (платена форма на обучение) и образователно-квалификационна степен „магистър” (платена форма на обучение).

За обучение в магистърска степен по чл. 21, ал. 3 от Закона за висше образование могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър, с успех от дипломата за висше образование не по-малък от добър (3.50). Успех от дипломата за завършена степен на висше образование е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити.

Документи за кандидатстване

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават следните документи:

  • кандидатстудентски картон (по образец);
  • оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалавър“ или ОКС „Магистър“). Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение за завършен курс на обучение, специалност и образователно-квалификационна степен, в които е отразен средният успех от следването и успехът от държавните изпити.

При подаване на документи кандидатите заплащат такса, утвърдена от АС на ВУТП.

Състезателен бал

СЪСТЕЗАТЕЛEН БАЛ

Състезателният бал се образува, като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавния изпит/димпломна работа. До участие в класирането се допускат кандидати с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър с минимален бал 7.00. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Документи за записване

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора на Висше училище по телекомуникации и пощи за прием в съответната магистърска програма. При записване студентите представят:

  • Диплома-оригинал за завършено висше образование, която остава във ВУТП. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академическа справка (оригинал);
  • Три снимки с формат 3,5см/4,5 см;
  • Лична карта, която след проверка се връща;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар;
  • Комплект документи за записване, попълнени по образец, които се закупуват от Библиотечно-информационен и издателски център на ВУТП;
  • Платежно нареждане за внесена такса обучение (ТО) през първия семестър. Таксата се внася по банкова сметка на ВУТП:

IBAN: BG41BNBG96613100122701 BIC: BNBGBGSD

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ – ЦУ)

Сумата за такса обучение се изписва цифром и словом;

В полето „Основание за плащане“ се изписва: ТО – вх. № …………..;

В полето „Задължено лице“ се изписват трите имена на новоприетия студент.