Смарт лидерство

Магистърска програма „Смарт-лидерство“

Професионално направление 3.7. „Администрация и управление”

 

Кои мениджъри ще бъдат търсени на глобалния пазар на труда в следващите 10 години?

Промените в средата и тенденциите, обусловени от Четвъртата индустриална революция, налагат развитието на нов тип ключови компетентности и умения от мениджърите в организациите. Последните изследвания сочат, че на пазара оцеляват онези компании, чиито мениджъри притежават лидерски качества и изграждат фирмени визии, които със своята устойчивост и ценност, ангажират не само служителите, но и инвеститорите, потрбителите и обществото. А това означава, че на пазара на труда ще се търсят мениджъри от нов тип – мениджъри, които са лидери в организациите си и мениджъри, водещи организациите си към лидерство в глобалната конкурентна надпревара за потребители, пазари, ресурси.

В тази връзка във висшето образование нараства потребността не само от теоретична подготовка по мениджмънт, а и от такава, надграждаща конкретни лидерски способности, мениджърски стил и управленски потенциал.

 

Защо са потребни вече все повече Смарт-лидерите?

Международният форум в Давос през 2016 година алармира, че през следващите 5 години ще бъдат загубени 7 милиона работни места, защото новия тип икономика изисква нови ключови компетенции и умения. В бързо дигитализиращата се и роботизираща се глобална икономическа система са нужни мениджъри-лидери, които обединяват човешките ресурси в организациите и ги превръщат в лидерски тим, постигащ лидерството на организацията в определена пазарна ниша, отрасъл или регион. Тези лидери обаче трябва да:

 • притежават специфична (specific) теоретична и практическа подготовка;
 • постигат измерим (measurable) напредък и ефективност;
 • формират постижими (attainable) организационни визии и цели;
 • планират бизнес дейността релевантно (relevant) на изискванията и предизвикателствата на средата;
 • обвързват времево (time-bound) мисията, визията, целите, стратегията, плановете и оперативните дейности.

 

Кое е уникалното в Международната магистърска програма „Смарт-лидерство”?

Обучението в Международната магистърска програма „Смарт-лидерство” включва модерни, нетрадиционни, иновативни и креативни методи на преподаване, утвърдени във водещите университети в света и прилагани единствено във ВУТП – София в България.

 • Международната магистърска програма „Смарт-лидерство“ е базирана на методиката за изграждане на модерни, дигитални лидери Smart leadership, обвързваща обучението по лидерство с потребностите на бизнеса и обществото.
 • Програмата цели развитието на компетентност, аналитичност, креативност, адаптивност, комуникационни и поведенчески способности у студентите и е единствената магистърска програма в България, интегрираща в единна концептуална рамка теория, практика, управленска компетентност, стратегическо лидерство.
 • В хода на обучението, студентите самостоятелно достигат до знанията чрез интерактивните методи на обучение – „групов динамичен процес” и „учене по преживяно”, включващи делови игри, семинари, решаване на казуси.
 • Над 30% от лекциите и практическите занятия се водят от утвърдени в своята област преподаватели, бизнесмени и представители на публичния сектор от чужбина.
 • Практическата част от обучението се провежда в реална работна среда и се осъществява чрез стажове и практики в чужбина.
 • Студентите получават допълнителни сертификати, удостоверяващи придобитите от тях способности, умения и компетенции.
 • Обучението в магистърската образователно-квалификационна степен създава предпоставки за изследователска и научно-приложна работа, както и за представяне на резултати от изследвания под форма на научни публикации за участия в специализирани научно-приложни и бизнес форуми.

 

Колко време продължава обучението?

Програмата е ориентирана към студенти, които са мотивирани да продължат образованието си в професионално направление „Администрация и управление”.

 • бакалаври и магистри от професионално направление „Администрация и управление” – два семестъра;
 • професионални бакалаври от професионално направление „Администрация и управление” – четири семестъра;
 • бакалаври и магистри от други професионални направления – три семестъра.

 

Какви компетенции и умения притежават завършилите специалността?

 • управление на екипи;
 • управление на иновации и SMART технологии;
 • прилагане на стратегии за постигане на лидерство от организациите;
 • управление на проекти, водещи до лидерство на организациите;
 • изграждане на корпоративна култура и имидж на организацита.

 

Къде се реализират завършилите Международната магистърска програма „Смарт-лидерство”?

 • в институциите на ЕС и други европейски и международни бизнес организации – като ръководни служители и експерти;
 • в държавната и териториалната администрация и организации за публични услуги;
 • в бизнес сектора – във фирми, чийто бизнес функционира в рамките на глобалния световен пазар;
 • в консултантски и изследователски звена, които непосредствено подпомагат усвояването на средствата от ЕС;
 • в неправителствения сектор – в организации, които защитават интереси в европейска среда.

 

Как може да бъде надградена получената магистърска степен по „Смарт-лидерство”?

Магистърът по „Смарт-лидерство”притежава необходима теоретична и практическа подготовка за продължаване на обучението в образователна и научна степен „доктор”.