Прием на професионални бакалаври

ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:

Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:

Киберсигурност на високите технологии

1c

Степен:

2c

Форма:

3c

Продължителност:

Професионален бакалавър

Редовно дневнa/ вечернa

6 семестъра / 3 години

Специалността „Киберсигурност на високите технологии“ съчетава изучаването на комуникационни мрежи и технологии и правните и етични въпроси в областта на компютърната сигурност. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството.

Повече за специалността

line-png-15

Безжични комуникации

1c

Степен:

2c

Форма:

3c

Продължителност:

Професионален бакалавър

Редовно дневно/ вечерно

6 семестъра / 3 години

Специалността Безжични комуникации осигурява обучение в една от най-значимите сфери на технологиите. Съвременните безжични мрежи определят един съвсем нов облик на общуване между хората, което поражда търсенето на подготвени специалисти, които могат да се заемат с изграждането и поддръжката на безжични мрежи.

Повече за специалността

line-png-15

line-png-15

Компютърно администриране на софтуерни приложения

1c

Степен:

2c

Форма:

3c

Продължителност:

Професионален бакалавър

Редовно дневно/ вечерно

6 семестъра / 3 години

Специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ е най-актуалната и перспективна специалност в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо производителни компютърни архитектури и др.

Повече за специалността

line-png-15

Софтуерно проектиране

1c

Степен:

2c

Форма:

3c

Продължителност:

Професионален бакалавър

Редовно дневно/ вечерно

6 семестъра / 3 години

Обучението по специалността предоставя гъвкавост и адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща прилагане на придобитите знания и умения в съответствие с най-новите тенденции в развитието на компютърните науки. Всеки студент, завършил тази специалност може да се реализира навсякъде по света като професионален специалист по софтуер с използване на съвременни платформи и автоматизация на разпределени системи и услуги в облачна среда.

Повече за специалността

line-png-15

Професионално направление „Администрация и управление” по специалност:

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

1c

Степен:

2c

Форма:

3c

Продължителност:

Професионален бакалавър

Редовно дневно/ вечерно

6 семестъра / 3 години

Специалността Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите е насочена към бизнес ориентираните кандидат-студенти, които имат желание да работят в сферата на телекомуникациите и информационните технологии.

line-png-15