Киберсигурност на високите технологии

Специалност КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”
Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“

cybersecurity-iStock-607969272-o

Специалността „Киберсигурност на високите технологии“ съчетава изучаването на комуникационни мрежи и технологии и правните и етични въпроси в областта на компютърната сигурност. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството. Обучението дава задълбочени познания за състоянието и развитието на киберсредата, комуникационната и компютърна техника, нивото на конфиденциалност, интегритет, достъпност, автентичност и отказоустойчивост на информационните ресурси, системи и услуги. Киберсигурността се разглежда като резултат от ефективното изграждане и поддръжка на активни и превантивни мерки.

Форми на обучение във ВУТП:
• Редовно обучение –3 години / 6 семестъра (дневна и вечерна форма);

Специалността предлага възможност за професионална реализация, основана на формираните практически умения по време на следването.
Завършилите специалността „Киберсигурност на високите технологии“ придобиват познания и технически умения за:
• Профилактика на киберсигурноста;
• Защита на класифицираната информация;
• Защита на личните данни;
• Защита на телекомуникационните и компютърни мрежи;
• Гарантиране на дигиталната сигурност.
Обучението на студентите се организира под формата на специализирани курсове в тясно сътрудничество с търговски дружества от ИТ сектора, охранителния бранш, ГДБОП и др. и е със засилено изучаване на английски и други чужди езици.

Завършилите специалността „Киберсигурност на високите технологии“ намират кариерна реализация като:
• администратори на лични данни;
• администратори на класифицирана информация;
• инженери по сигнално-охранителни и известителни системи;
• разработчици на софтуерни системи;
• инженери за сервизната дейност в областта на компютърните мрежи и системи, намиращи приложение в промишлеността, науката, образованието, държавния и частния сектор;
• служители на МВР и ГДБОП.