Административни звена

Административен отдел

s14-1200x300Административен отдел  (АО)  е административно звено в структурата на Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).  Дейността му се регламентира от Правилника за устройството и дейността на ВУТП и Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота във ВУТП.

Основни дейности на отдела:

  • Организира дейността по осигуряване на документооборота във ВУТП.
  • Обработва ежедневно входящата кореспонденция и я предоставя на ректора за запознаване.
  • Комплектува, обработва, текущо съхранява в определените срокове и архивира документите; организира цялостната архивна дейност във ВУТП.
  • Извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодството и в учрежденския архив.
  • Организира информирането на задължените длъжностни лица относно административните актовете, издавани от ректора.
  • Организира и извършва обработката на документите по провеждащите се търгове и конкурси – ЗОП, ЗДС и др.
  • Организира и координира дейностите по набиране на кандидати за работа и провеждане на процедури за подбор; осъществява дейностите, свързани с изготвянето на индивидуалните административни актове и документи по възникването, изменението и прекратяването на трудовите и други правоотношения в съответствие с действащото законодателство.
  • Осигурява навременна консултация по въпроси, свързани с трудовите правоотношения и с управлението на човешките ресурси.
  • Изготвя специфични справки, необходими за дейността на други звена в рамките на ВУТП.
  • Разработва и актуализира вътрешни нормативни актове в областта на човешките ресурси; участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на вишето училището, дава становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване.

КОНТАКТИ:

Ръководител АО

Цветелина Христова

Кабинет

204

Отдел Интеграция и връзки с обществеността

s14-1200x300Отдел „Интеграция и връзи с обществеността“ е обслужващо звено в структурата на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). В отдела се извършват дейности свързани с кандидатстудентската кампания, работа със студенти, дейности по кариерното развитие и осъществяване на връзките с обществеността.

Дейността му се регламентира от Закона за висшето образование, Правилника за устройството и дейността на ВУТП, Правилника за прием на студенти, Правилника за организацията и дейността на Центъра за кариерно развитие.

Учебен отдел

s14-1200x300„Учебен отдел” функционира съгласно Правилника за устройство и дейността на ВУТП.

Пряко подчинени на ректора и на заместник ректора по качество на обучението и акредитацията.

Работещите в отдела извършват дейности по:

 • организацията на учебния процес;
 • планиране и организиране провеждането на учебните занятия във висшето училище, съгласно учебните планове и използването на учебната база;
 • изготвят график за учебния процес;
 • изготвят семестриални разписи за занятията;
 • изготвят списъци на студентите по групи, специалности, форма на обучение;
 • изготвят списъци за здравното осигуряване на студентите;
 • участват в разработването на критерии за отпускане на стипендии на студентите (по 90ПМС от 26.05.2000 г. и по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.);
 • изготвят списъци за отпуснатите стипендии на студентите.

Отделът изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетното ръководство, свързани с учебния процес и учебната заетост на академичния състав. Съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани във висшето училище (учебни планове, дипломни книги и др.). Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на ВУТП, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите.

Отделът подготвя писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция, осъществява връзка между ВУТП и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри.

Библиотечно издателски и информационен център (БИИЦ)

s14-1200x300Състав на издателски съвет:

Председател: проф. д.ик.н. Росица Чобанова

Членове: доц. д-р Лиан Неделчев

                доц. д-р Любов Илиева

                ас. д-р Анна Оцетова

                ас. Наташа Тодорова

Център за продължаващо и дистанционно обучение (ЦПДО)

Image-1

Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е административно звено в структурата на Висше училище по телекомуникации и пощи.Дейностите, които изпълнява са:

 1. Организира краткосрочни образователни курсове за ученици, студенти и специалисти;
 2. Организира специализации за дипломирани ученици и студенти;
 3. Организира ученически и студентски олимпиади;
 4. Организира факултативни дисциплини за студентите от ВУТП;
 5. Организира курсове за преквалификация и продължаващо обучение;
 6. Администриране на сайта на ВУТП;
 7. Съвместно обучение и курсове с други вузове;
 8. Съвместни курсове и практическо обучение с водещи телекомуникационни компании и фирми;
 9. Разработване на учебни планове и специализиращи програми.

Център за научни и образователни проекти (ЦНОП)

s14-1200x300Център за научни и образователни проекти (ЦНОП)

Финансово счетоводен отдел