История

IMG_42221


С Решение на Народното събрание
от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи, с предмет на дейност:

обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления “Комуникационна и компютърна техника” и “Администрация и управление”.

Висшето училище  по телекомуникации и пощи е правоприемник на Държавното телеграфопощенско училище, което е основано с указ на княз Александър I на 31 декември 1881 г.

През 1923 с указ № 60  цар Борис III утвърждава закон за откриване на училище за практическото и теоретическо изучаване на телеграфичната и пощенска служба. На 12 март 1941 г. цар Борис III с указ утвърждава закон за Държавното телеграфо-пощенско училище. Основната цел на това училище е да подготвя чиновници за Главната дирекция на Министерството на пощите и електротехници за войската.

С указ № 310 на Президиума на Великото Народно събрание се обнародва закон за Държавния телеграфопощенски институт, приет на 18 февруари 1948 г. Институтът има два отдела – административен и технически, които подготвят персонал за административните и технически служби при Министерството на пощите, телеграфите и телефоните.

На 10 декември 1954 г. Президиума на Народното събрание с указ открива Държавен полувисш институт на съобщенията. През 1970-та Президиума на Народното Събрание именува института в Полувисш институт на съобщенията „Аврам Стоянов“.

ktp2На 25 юли 1997 Народното събрание обнародва решение, с което дава статут на самостоятелен Колеж на Полувисшия институт по съобщенията, с название „Колеж по телекомуникации и пощи“ със седалище София, като висше училище, което дава професионална квалификация и провежда подготовка до образователно – квалификационна степен „Специалист по…….“, със срок на обучение 3 години.

С промяна на закона за висшето образование в България, образователно квалификационната степен „Специалист по…….“ прерасна в „Бакалавър – професионален бакалавър по…” (ДВ, брой 41 от 22 май 2007 г.).

Днес във Висшето училище по телекомуникации и пощи се обучават повече от 1100 студенти в специалностите:

ОКС, “професионален бакалавър”:

Професионално направление 5.3 “Комуникационна и компютърна техника”:

Професионално направление 3.7 “Администрация и управление“

ОКС ,,магистър”:

Професионално направление  „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:

Професионално направление „Администрация и управление“ по специалности: