Нормативни документи

Мандатна програма

Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

Стратегически план за развитие на ВУТП 2017-2025 г.

Мандатна програма

Правилник за устройството и дейността на Висше училище по телекомуникации и пощи (ПУД)

Правила за Кариерно развитие на студентите

Правила за приемане на студенти във ВУТП за ОКС Професионален бакалавър

Правила за приемане на студенти във ВУТП за ОКС Магистри

Правила за работа на Научния съвет на ВУТП

Процедура за избор на академични органи за управление на ВУТП за мандат 2019 - 2023 година / 28 май 2019

Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота във ВУТП

Наредба за възлагане на учебна дейност

Правилник за документооборота

Вътрешни правила за провеждане на учебноизследователска работа с мотивирани студенти