Здравно осигуряване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
( НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № 3-292/01.10.2019 г.)

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, КОИТО НЕ СА НАВЪРШИЛИ 26 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И НЕ ПОЛУЧАВАТ НИКАКВИ ДОХОДИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ДЪЛЖАТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, СЕ ОСИГУРЯВАТ ПО ЛИНИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ ВУТП.
ЗА ЦЕЛТА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗДРАВНО ЧРЕЗ ВУТП ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАБИНЕТИ 209, 210, 211 НА ЕТ.2, ВЪВ ВУТП.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ВАЖИ ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, ВКЛ. И ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ.
ВСЯКА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА СТУДЕНТИТЕ ПОДАВАТ НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ.
ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ ДРУГА ПРОМЯНА В ГОРЕОПИСАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СТУДЕНТИТЕ ПОДАВАТ НЕЗАБАВНО НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ В СРОК ОТ 7-ДНИ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОБСТОТЕЛСТВОТО. ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА СУДЕНТЪТ НОСИ ЛИЧНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СТУДЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ ОТ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЧНА ИЛИ НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ, СТУДЕНТИ – СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ И ПОЛУЧАВАЩИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ ВУТП, ТЪЙ КАТО СА ОСИГУРЕНИ НА ДРУГО ОСНОВАНИЕ.
СТУДЕНТИТЕ СЕ ОСИГУРАВЯТ ЗДРАВНО ЧРЕЗ ВУТП СЧИТАНО ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА /ОТ М.СЕПТЕМВРИ 2019 Г./ МЕСЕЦИТЕ МЕЖДУ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАПОЧВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЛИЦАТА СЛЕДВА ДА ВНЕСАТ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА В ТД НА НАП.

Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg
Дирекция „Планиране, бюджет и финанси“