Начин на плащане

Студентите във Висше училище по телекомуникации и пощи заплащат таксите за обучение по банков път с платежен документ „ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета

Студентът превежда таксата за обучение чрез избрана от него банка, без БНБ, по банкова сметка на Висше училище по телекомуникации и пощи:

БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG41 BNBG 9661 3100 1227 01
Висше у-ще по телеком. и пощи

Банковият платежен документ за внесена такса задължително трябва да съдържа трите имена на студента и основанието за плащане.

Определената с Постановление на Министерски съвет годишна такса за обучение в съответната специалност, се заплаща от студента на две равни вноски в началото на всеки семестър. (Вж. Таблицата с годишните такси за обучение във Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)!!!).

Записването на студента за съответния семестър на учебната година се извършва по следния ред:

  1. Студентът представя във Факултетна канцелария на ВУТП:
  • студентската си книжка;
  • Студентът е записан за съответния семестър само при потвърждение от отдел „Финансово-счетоводен“ на ВУТП за получена такса за обучение по посочената банкова сметка
  • Записаният студент получава заверена студентска книжка чрез координаторите на учебната група.

Забележка: В бъдеще при промяна в обстоятелствата в Декларацията за здравно осигуряване на студентите-редовно обучение във висши училища съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване се подава нова декларация по същия ред.