Указания за преподаватели, участващи в програма Еразъм +

Указания за преподаватели, участващи в програма “Еразъм +”

Висше училище по телекомуникации и пощи

2015 -2016

Програма „Еразъм+” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

Програма „Еразъм+“ има за цел да допринесе за постигането на:

 •  Целите на стратегия Европа 2020, със специален акцент върху целите в областта на образованието;
 •  Целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020”;
 •  Устойчивото развитие на партньорските държави в областта на висшето образование;
 •  Общите цели  на  обновената  рамка  за  европейско  сътрудничество  в младежкия сектор (2010-2018);
 •  Целите за развитие на европейското измерение в спорта;
 •  Насърчаване на европейските ценности, формулирани в чл. 2 от Договора за Европейския съюз.

Право на участие в  програма „Еразъм+” имат:

 • Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
 • Висши училища;
 • Преподаватели, обучители и административен състав на висшите училища;
 • Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
 • Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд;
 • Публични и частни организации, включително не стопански и не правителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и  обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
 • Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
 • Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Повече информация за програмата може да намерите на сайта на Център за развитие на човешките ресурси – www.hrdc.bg и на страницата на ВУТП

www.utp.bg – Международно сътрудничество – Програма „Еразъм+

Страните участнички в програмата са държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция.

Административно и финансово обслужване на преподавателска мобилност с цел преподаване

Право на участие в преподавателска мобилност с цел преподаване имат всички преподаватели от ВУТП без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научно звание/степен.

Селекцията на преподавателите се осъществява съгласно “Критерии за извършване на селекция на студенти, преподавателски и административен състав за реализация на мобилност по програма Еразъм+” – Приложение №1.

Приоритет се дава на преподаватели, които за първи път осъществяват мобилност или когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция; води до разработка на нови учебни материали; ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между факултети и департаменти на партньорите, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

Селекционната процедура за Еразъм мобилност с цел преподаване се извършва на база предоставена от преподавателя Програма за преподаване (Staff mobility for teaching. Mobility Agreement), одобрена от изпращащата и приемащата институция – Приложение №2. Програмата за преподаване се прилага към Индивидуалния договор за преподавателска мобилност с цел преподаване.

Преподавателите, желаещи да участват в дадена мобилност, за която са информирани от средствата за разпространение на такава информация (сайта на ВУТП и Информационното табло на Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП) декларират желанието си пред сектора  най-късно до средата на месец януари 2016 година, заедно с одобрената от двете институции програма за преподаване. При наличие на кандидати за повече от възможните за реализиране мобилности, сектор „Научно и образователно сътрудничество” организира селекционна процедура.

Максималната продължителност на преподавателската мобилност с цел преподаване, финансирана от ЦРЧР по програма „Еразъм+” е 1 седмица (5 работни дни  + 2 дни за  пътуване),  въпреки че по принцип тя може да продължи до 6 седмици, но без финансиране за периода над една седмица.

Мобилността на преподавателите трябва да включва преподаване на минимум 8 учебни часа.

Преди началото на Еразъм периода на преподаване, ВУТП подписва с одобрените за участие преподаватели Индивидуален договор по Преподавателска мобилност с цел преподаване, на базата на който се получава индивидуалния грант. Той се подписва от двете страни, подпечатва се от ВУТП и трябва да съдържа следните атрибути на мобилността:

 • Данни за преподавателя;
 • Продължителност на мобилността;
 • Изпращаща институция;
 • Приемаща институция;
 • Област на знанието на мобилността (според Annex 1: Subject Area Codes, неотменна част от формулярите за Еразъм мобилността).

За да се признае мобилността, след завръщането си преподавателите предоставят на финансово-отговорното лице (финансов координатор) и на Еразъм координатора всички отчетни документи, записани в Индивидуалния договор, които се съхраняват в техните досиета.

Документите за признаване на отпуснат и усвоен грант по Преподавателска мобилност с цел преподаване, които влизат в Преподавателското досие, съхранявано в Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП са:

 • Декларация за защита на личните данни по Преподавателска мобилност;
 • Копие от двустранното споразумение между ВУТП и институцията партньор, което е база за осъществяване на мобилността;
 • Критерии за селекция;
 • Протокол/и за проведен конкурс/процедура – ако е приложимо;
 • Програма за преподаване;
 • Индивидуален договор между ВУТП и преподавателя;
 • Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за превод на средства към преподавателя);
 • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя в приемащата институция;
 • Отчет на преподавателя;
 • Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане в страната – домакин (копие от международния паспорт с датите на излизане и влизане в страната – ако е приложимо, копия от билети (важи само за поименни автобусни и влакови билети), бордни карти (копие на електронен самолетен билет не се признава за официален документ), документи за платени нощувки (поименни и с точно упоменати начална и крайна дата на престоя) и др.

Административно и финансово обслужване на мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение

Селекцията за мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение във ВУТП се осъществява съгласно “Критерии за извършване на селекция на студенти, преподавателски и административен състав за реализация на мобилност по програма „Еразъм+”.

Селекцията се извършва на базата на Работна програма (Staff Mobility for Training. Mobility Agreement), представена от кандидата и одобрена от приемащата институция – Приложение №3. Работната програма се прилага към Индивидуалния договор по мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение.

Членовете на преподавателския и административен състав на ВУТП, желаещи да участват в дадена мобилност, за която са информирани от средствата за разпространение на такава информация (сайта на ВУТП и Информационното табло на Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП”), декларират желанието си пред сектора най-късно до средата на месец януари 2016 година, заедно с одобрена от двете институции Работна програма. При наличие на повече кандидати от  възможните за реализиране мобилности, Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП организира селекционна процедура.

Максималната продължителност на мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение, финансирана от ЦРЧР по програма „Еразъм+” е 1 седмица (5 работни дни + 2 дни за пътуване), въпреки че по принцип тя може да продължи до 6 седмици, но без финансиране за периода над една седмица.

Преди началото на Еразъм периода на обучение, ВУТП подписва с одобрените за участие представители Индивидуален договор по Мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение, на базата на който се получава индивидуалния грант. Той се подписва от двете страни, подпечатва се от ВУТП и съдържа следните атрибути на мобилността:

 • Данни за участника в мобилността;
 • Продължителност на мобилността;
 • Изпращаща институция;
 • Приемаща институция;
 • Област на знанието на мобилността (според  Annex 1: Subject Area Codes, неотменна част от формулярите за Еразъм мобилността).

За да се признае мобилността, след завръщането си членовете на преподавателския и непреподавателския състав предоставят на финансово отговорното лице (финансов координатор), и на Еразъм координатора всички отчетни документи, записани в Индивидуалния договор, които се съхраняват в техните досиета.

Документите за признаване на отпуснат и усвоен грант по Мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение, които влизат в досието, съхранявано в сектор „Научно и образователно сътрудничество ” на ВУТП са:

 •  Декларация за защита на личните данни по Мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение;
 •  Критерии за селекция;
 •  Одобрен работен план;
 •  Протокол/и за проведен конкурс/процедура – ако е приложимо;
 •  Копие от двустранното споразумение или друг документ (писмо за намерение) между ВУТП и институцията партньор, което е база за осъществяване на мобилността;
 •  Индивидуален договор между ВУТП и лицето, участващо в мобилността;
 •  Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за превод на средства към лицето, участващо в мобилността);
 •  Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността

на престоя на обучение;

 • Отчет за обучението;
 • Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане в страната домакин (копие от международния паспорт с датите на излизане и влизане в страната – ако е приложимо, копия от билети (важи само за поименни автобусни и влакови билети), бордни карти (копие на електронен самолетен билет не се признава за официален документ), документи за платени нощувки (поименни и с точно упоменати начална и крайна дата на престоя) и др.

ВУТП има подписани двустранни договори за обмен на представители на преподавателския и непреподавателския състав за учебната 2015/2016 година със следните партньорски институции:

Финансовият грант се определя по следния начин:

 1. Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпуска се под формата на единични ставки и се изчислява с помощта на калкулатор на разстоянията –

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm).

 1. Индивидуална подкрепа – отпуска се под формата на единични ставки на ден, за издръжка на участниците по време на дейността и се изчислява на базата на продължителността на престоя на участника.