Ръководство за Еразъм студенти

Ръковордство за Еразъм студенти

Висше училище по телекомуникации и пощи

2015 -2016

Програма “Еразъм+” във ВУТП се администрира от сектор “Научно и образователно сътрудничество”. Това е звеното, към което е необходимо да се обръщате при интерес за участие в програмата и което ще ви асистира в подготовката Ви за реализиране на мобилността.

Контакти:

Висше училище по телекомуникации и пощи

София, 1700; Студентски град

ул. „Академик Стефан Младенов” №1

Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП

Kоординатор по програмата: Петя Пейчева
Кабитен: 216
Тел.: (02) 8062 174
e-mail: p.peycheva@utp.bg

Програма „Еразъм+” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

Програма „Еразъм+“ има за цел да допринесе за постигането на:

 •   Целите на стратегия Европа 2020, със специален акцент върху целите в областта на образованието;
 •   Целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020”;
 •   Устойчивото развитие на партньорските държави в областта на висшето образование;
 •   Общите цели  на  обновената  рамка  за  европейско  сътрудничество  в младежкия сектор (2010-2018);
 •   Целите за развитие на европейското измерение в спорта;
 •   Насърчаване  на   европейските   ценности,   формулирани   в   чл.   2   от

Договора за Европейския съюз.

Право на участие в  програма „Еразъм+” имат:

 •   Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
 •   Висши училища;
 •   Преподаватели, обучители и административния състав на висшите училища;
 •   Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
 •   Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд;
 •   Публични и     частни     организации,     включително    не стопански     и не правителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни   и   обучителни   услуги   на   местно,   регионално   и   национално равнище;
 •   Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
 •   Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Повече информация за програмата може да намерите на сайта на Център за развитие на човешките ресурси – www.hrdc.bg и на страницата на

ВУТПwww.utp.bg – Дирекция „Научноизследователска дейност” – Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП – Програма „Еразъм+”.

Страните участнички в програмата са държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция.

Как се осигуряват субсидии за студентска мобилност по секторна програма “ЕРАЗЪМ+”?

По програма “Еразъм+” българските студенти получават финансова помощ за периоди от обучението си – между 3 и 12 месеца, през които учат в друг университет в страна от Европейския съюз. Броят на студентските “Еразъм+” субсидии във ВУТП е резултат от двустранни договори между ВУТП и партньорски университети.

ВУТП има подписани двустранни договори за обмен на студенти за учебната

2015/2016 година с:

Кои студенти могат да получат Еразъм+ субсидия за период от обучението си в европейски университет?

Студенти, които могат да получават Еразъм+ субсидия са български граждани, завършили успешно първата година от обучението си във ВУТП и записани като студенти за годината, през която получават субсидията, владеещи свободно езика на курсовете на  обучение в съответния приемащ университет.

Как кандидатстват студентите за ЕРАЗЪМ+ субсидия?

Студентите във ВУТП могат да кандидатстват за ЕРАЗЪМ+ субсидия, когато бройките студентски мобилности са одобрени от Европейската комисия и финансирани чрез Националната агенция. Ежегодно ВУТП обявява конкурс за подбор на Еразъм студенти през месеците септември и октомври на съответната учебна година.

Критерии за извършване на селекция на студенти от ВУТП  за реализация на мобилност по програма“Еразъм+”:

 • Да са завършили успешно първите два семестъра;
 • Да владеят добре езика, на който ще се обучават в съответната европейска приемаща институция;
 • До момента на селекцията средният успех от всички изучавани  дисциплини не трябва да бъде по-нисък от добър (4,00);
 • При участието в конкурси и класирането на кандидатите за студентска мобилност предимство имат студентите,  които ще участват за първи път в програмата;

Забележка: в документа „Learning Agreement” има задължително поле за езиковите умения на студентите, в което се записва нивото на чужд език.

Езикова грамотност на студента

Нивото на езикова грамотност на студента, на езика на който ще се провежда обучението трябва да отговаря на:

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Европейската Комисия стартира on-line  платформа, която има за цел  да определя нивото на участниците и съответно предлага онлайн курсове.

Онлайн оценката на езиковите компетенции на студентите  e задължителна за всички мобилности, стартиращи след 01 октомври 2014 г. Оценка ще бъде извършвана както преди мобилността, така и след нея.

След като бъде избран ЕРАЗЪМ студентът ТРЯБВА:

Избраните Еразъм студенти трябва да попълнят (Application Form) апликационна форма за избрания от тях Европейски университет като спазват крайните срокове за подаване на документите – обикновенно до 30 ноември!!!. След като получат потвърждение от приемащия университет (Confirmation) студентите договарят с приемащия университет курсове, които ще изучават и подписват (“Learning Agreement” ) споразумение за обучение между ВУТП, студентите и приемащия университет.

Всеки студент, одобрен за ЕРАЗЪМ+ субсидия, подписва типов договор с ВУТП в два оригинални екземпляра. В договора са включени клаузи за неговите права и задължения по използването на субсидията и по представянето му в приемащата институция + приложения на изискваните отчетни документи + Еразъм студентска харта с правата и задълженията на Еразъм студента.

Размерът на месечната субсидия е различен за различните държави. Няма отделна субсидия за пътни разходи. Субсидията не е достатъчна за пребиване в приемащия    университет. Трябва да  имате  възможност    за    допълнително самофинансиране. В приемащия университет Еразъм студентът не заплаща такса за обучение.

Студентите получават месечен грант за периода на мобилността в зависимост от приемащата институция. За страните от първа и втора група финансирането е максимум 500 евро, за страните от трета група е максимум 450 евро месечно (вижте таблицата по-долу).

Таблица с разпределение на страните по групи

Първа група

Дания, Ирландия, Франция, Австрия, Финландия, Швеция,

Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария

Втора група

Белгия,  Чехия,  Германия,  Гърция,  Испания,  Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Турция, Исландия

Трета група

България, Естония, Литва, Латвия, Унгария, Малта, Полша,

Румъния, Словакия, Турция

Как студентът получава субсидията?

По банков път на един транш преди началото на обучението му в приемащия университет на изрично посочена от студента банкова сметка (лично на негово име) в сключения между него и ВУТП договор.

Как студентът отчита периода на обучение?

При завръщането си студентът е длъжен да представи:

 • Отчетен доклад за проведеното обучение;
 • Доклад до Ректора на ВУТП;
 • Академична справка (Transcript of Records);
 • Писмо удостоверяващо Еразъм+ периода в приемащия университет;
 • Копие от билетите  и  бордни  карти  за  пътуване  или  копие  от задграничния паспорт с печати при излизане и влизане в страната.

В кои случаи не се признава Еразъм+ периодът?

 1. Когато периодът на престой на студента в приемащия университет е по – малко от 3 (три) месеца не се  признава  целият  период  и  той  трябва   да възстанови цялата субсидия.
 2. Когато се е върнал по-рано от договорения период, но е пребивавал минимум 3 (три) месеца в приемащия университет, тогава връща субсидията само за определения брой месеци, в които не е бил в приемащия университет, съгласно сключения договор на студента с ВУТП.

Допустимото по-ранно завръщане, без да възстановява финансови средства е до 3 дни, но това не се отнася за тримесечните периоди на престой.

 1. Когато студентът не си е взел успешно изпитите, възстановява цялата получена субсидия.
 2. При липса на някой от отчетните документи, студентът възстановява цялата получена субсидия.

Може ли ЕРАЗЪМ+ субсидията да бъде допълнение към стипендии, получени по други програми на ЕС и/или към спечелена стипендия от други фондации и организации?

НЕ!  Допълнително финансиране е допустимо само от национално, институционално или регионално ниво.

Mоже ли избраният вече студент да се откаже от пътуването?

ДА, но независимо от това каква е причината му за отказ, той трябва да си плати разходите за неустойка, в случай, че приемащият университет поиска такава.

Как се признава мобилността?

След завръщането си Еразъм студентът, след като се отчете в Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП, отива при институционалния ECTS-координатор с копие от академичната справка от чуждия университет, за да му признаят взетите изпити и да му се завери семестъра. Еразъм – координаторът пише доклад за признаване на престоя, към него прилага копие от академичната справка на студента от приемащия университет и го представя на Ректора за подпис. След това документите се предават в (Учебна канцелария) факултетна канцелария според новата структура и оценките се нанасят в общата справка на студента.

Здравна застраховка: Студентът трябва да има Европейска здравно осигурителна карта. Как и откъде се издава и какво покрива: справка при личния лекар и/или уебсайта на здравната каса: www.nhif.bg.

Забележки:

 •  1. Всеки Еразъм студент  трябва  да  се  запише  в  (Учебна канцелария) факултетна канцелария според новата структура за семестъра, в който ще бъде Еразъм студент в чужбина преди заминаването си.
 •  2. Всеки Еразъм студент е длъжен да заплати семестриалната си такса във ВУТП.