Реализиране и Отчитане

erasmus_header

РЕАЛИЗИРАНЕ

През периода на реализиране на мобилността студентите имат право, при необходимост, да извършват частични промени в първоначалното споразумение за обучение (Learning Agreement). Промените могат да се нанасят в рамките на един месец след започване на обучението в приемащия университет. След този срок промени в споразумението за обучение (Learning Agreement) не се допускат.

csm_csm_START_TEASER_Erasmus_f7e9687596Промените в споразумението за обучение (Learning Agreement)  се нанасят на втора страница на формуляра промени (Changes). В определените за тази цел полета се попълват учебните дисциплини, които се премахват (delete) и броя на кредитите им, както и дисциплините, които се добавят (add) и техния брой кредити. При извършването на промени в първоначалното споразумение за обучение (Learning Agreement) е необходимо да се съблюдава правилото за задължителен минимум от 30 кредита за един семестър обучение.

Втора страница на споразумението за обучение (Learning Agreement)  с извършените промени задължително се подписва от трите ангажирани страни – студент, приемащ университет и ВУТП.

Във връзка с признаването на изпитите и кредитите след завръщането от мобилността във ВУТП е необходимо студентите да си осигурят от преподавателите в приемащия университет учебни програми (конспекти) на изучаваните дисциплини. Конспектите трябва да са подписани от съответните преподаватели.

Мобилността за обучение приключва с края на семестъра и изпитната сесия и след успешното полагане на изпитите, включени в индивидуалното споразумение за обучение (Learning Agreement), в приемащия университет.

ОТЧИТАНЕ

erasmus-experience-braunschweig-germany-carine-52bc783ca45d0e32f9f6078ac071078cОтчитането на реализираните студентски мобилности през съответната учебна година се извършва до десет дни след завръщането в България.

Студентите, взели участие в мобилност за обучение, предават в сектор Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП следните отчетни документи:

1) Transcript of Records – Академична справка, издадена от приемащия университет, съдържаща учебните дисциплини, по които студентът е положил изпити, оценките и кредитите по тях, отразени според европейската кредитна система (ECTS) за всяка дисциплина;

2) Certificate of Stay/Attendance – Сертификат, удостоверяващ реалната продължителност на престоя и обучението на студента в приемащия университет. В него трябва да бъдат вписани точните дати на началото и края на семестъра, както и датите на пристигане и отпътуване на всеки студент;

3) Всички екземпляри на споразумението за обучение (Learning Agreement) (първоначален и с промените), подписани от студента и подписани и подпечатани от приемащия и изпращащия университет;

4) Копия от билети и бордни карти (за заминаване и връщане) при пътуване със самолет, автобус или влак и копие от международен паспорт с печати от границите за излизане и влизане в България и в страната, в която студентът се е обучавал.

maxresdefault

ВАЖНО! В случаите, когато липсват бордни карти или печати в паспорта, студентът трябва да представи копие от Договор за наем на квартира или от общежитие с посочени конкретни дати на настаняване и напускане.

5) Narrative report (Описателен отчет), попълнен електронно.

След отчитането и признаването на мобилността, на основата на представянето на всички изискуеми документи, се определя реално проведения престой за обучение на студентите. Началната и крайната дата на мобилността се изчисляват по следните правила на Националната агенция:

  •  Ако семестърът в Университет „Х” започва на 1 октомври, но студентът е пристигнал на 4 октомври, то за начална дата на мобилността се зачита 4 октомври;
  • За начало на мобилността се приема по-късната дата (от двете дати – съответно на началото на учебния семестър и на пристигането на студента в приемащия университет). Например:
  •  Ако семестърът в Университет „Х” започва на 1 октомври, но студентът е пристигнал на 25 септември, то за начална дата на мобилността се зачита 1 октомври (защото тогава започва реално обучението в приемащия университет).
  • За край на мобилността се приема по-ранната дата (от двете дати – съответно на края на учебния семестър и на отпътуването на студента от приемащия университет за България). Например:
  • Ако семестърът в Университет „Х” приключва на 30 юни, но студентът отпътува за България на 26 юни, то за край на мобилността се зачита датата 26 юни;
  •  Ако семестърът в Университет „Х” приключва на 30 юни, но студентът отпътува за България на 7 юли, то за край на мобилността се зачита датата 30 юни (защото тогава приключва реално обучението в приемащия университет).

Общият размер на финансовата помощ, на която студентът има право, се определя окончателно на основата на признатия и реално осъществен период на мобилността, при грантове за цял и за половин месец. При това, според методологията на Националната агенция, се прилага следната схема:

При реализиран престой от 3 месеца и допълнително още от 1 до 7 дни се зачитат и изплащат грантове за 3,25 месеца;

При реализиран престой от 3 месеца и допълнително още от 8 до 14 дни се зачитат и изплащат грантове за 3,5 месеца;

При реализиран престой от 3 месеца и допълнително още от 15 до 21 дни се зачитат и изплащат грантове за 3,75 месеца;

При реализиран престой от 3 месеца и допълнително още от 21 до 31 дни се зачитат и изплащат грантове за 4 месеца.

erasmus+logoВъзстановяването на ВУТП на надплатени грантове от студентите провели реално по-кратък престой за обучение от планирания, и доплащането от ВУТП на грантове на студентите, провели реално по-дълъг престой от планирания, се извършват в срок до 30 септември на съответната учебна година, в която е реализирана мобилността.

erasmus-experience-sofia-bulgaria-ahmed-6cb23359ce7579da0316abb03d116a75 ?talya Erasmus RSM2_lightbox