Подготовка

tsi_erasmus_logo

В процеса на организирането на мобилността за обучение по програма „ЕРАЗЪМ+”  участват Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП и студентите, които е необходимо да извършат индивидуално някои дейности, свързани с подготовката, реализирането и отчитането на мобилността.

След приключване на конкурса координаторът по програма Еразъм + изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от ВУТП.

????????????????????????????????????

Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, условията за настаняване (в общежитие или квартира) и др.

Стандартният пакет от документи, който се изпраща на студентите от приемащите университети, като правило съдържа:

  • Application Form – Регистрационен формуляр, който се попълва от студента и се подписва и подпечатва от изпращащата институция (ВУТП), в лицето на неговия Институционален ЕРАЗЪМ координатор;
  • List of Courses – Списък с учебните дисциплини и съответния им брой кредити, които се предлагат в приемащия университет на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти;
  • Learning Agreement – Споразумение за индивидуалния учебен план, в което студентът посочва учебните дисциплини, които е избрал и ще изучава през периода на мобилността, както и броя на кредитите по всяка дисциплина и общо. Това споразумение се подписва от студента, от Институционалния координатор на ВУТП, подпечатва се от ВУТП и се изпраща на приемащия университет (за одобрение с подпис и печат и от негова страна);
  • Accommodation Form – Формуляр за настаняване в общежитие (ако университетът предлага такова и студентът решава да го ползва);
  • Друга информация – Допълнителна информация за приемащия университет, за учебния график (начална и крайна дата на семестъра/учебната година), полезни връзки и др.

При попълването на Learning Agreement студентите отразяват следната информация за ВУТП:

HOME/SENDING INSTITUTION: University of Telecommunications and Post (CTP)

ERASMUS ID CODE: BG SOFIA28

INSTITUTIONAL COORDINATOR:  Prof.  Dimitar Radev,  PhD, DSc

ADDRESS: University of Telecommunications and Post, 1 “Academik Stefan Mladenov” Str., 1700 Sofia, BULGARIA

PHONE: + 359 2 806 2893

FAX: + 359 2 8062227

E-MAIL:  rectoroffice@utp.bg

При попълването на Learning Agreement трябва да се спазват следните условия:

  • Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или сходни на учебните дисциплини, които са включени в учебния им план и трябва да изучават във ВУТП през периода на мобилността или до края на следването им;
  • Избраните от студентите учебни дисциплини трябва да осигуряват най-малко 30 кредита за един семестър;
  • Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им във ВУТП.

Попълнените от студентите документи, които се изискват от приемащия университет и от ВУТП, се представят в офиса на Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП, за да бъдат подписани от Институционалния ЕРАЗЪМ координатор.

csm_csm_START_TEASER_Erasmus_f7e9687596След подготвянето на всички необходими документи студентите се регистрират лично в приемащия университет. Регистрацията се извършва според практиката на всеки университет – съответно “on line” или с изпращане на документите по електронна или по обикновена поща. Всички приемащи университети имат определени и строго спазвани срокове за регистрация на чуждестранните ЕРАЗЪМ студенти, които ще се обучават при тях през следващата учебна година. Необходимо е те да се следят, защото след изтичане на обявените срокове на приемащите университети регистрацията е невъзможна.

Независимо дали регистрацията се извършва по електронен път или документите се попълват и изпращат на хартиен носител, формулярът за Learning Agreement задължително се одобрява и подписва от Институционалния координатор на ВУТП.

Документите за регистрация в приемащия университет се изпращат ЛИЧНО от и за сметка на студента на посочения за целта адрес.

В периода преди заминаването за мобилността студентите трябва да подготвят и предадат в сектор „Научно и образователно сътрудничество“ следните документи:

1) Learning Agreement, с необходимите подписи (изтегли);

2) Документ (оригинал) за открита лична сметка в ЕВРО в търговска банка по избор на студента. Документът трябва да съдържа информация за титуляра на сметката (име), IBAN и BIC на банката. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е удостоверението да е подписано и подпечатано от банков служител;

3) Декларация за защита на личните данни на студента (изтегли);

4) Индивидуален договор (финансово споразумение) между студента и ВУТП (изтегли);

5) Копие от закупен или резервиран билет за пътуване.

Във връзка с организирането на мобилността студентите имат нужда също и от:

1) Документ за самоличност – лична карта и/или международен паспорт (препоръчително), валиден най-малко три месеца след изтичане на периода на мобилността;

2) Европейска здравноосигурителна карта – повече информация можете да намерите на: http://www.ezok.bg/.

Преди заминаване студентите сключват индивидуален договор с ВУТП (финансово споразумение), в което са отразени основните права и задължения на двете страни по договора, размерът на месечния грант и общата сума в евро за предварително планиран период на престой за обучение в приемащия университет. Грантът се превежда по банковата сметка на студента в размер на 100% от определената в договора обща сума, една седмица преди заминаването за страната-домакин на мобилността.

erasmus+logoСлед завръщането в България, отчитането и признаването на мобилността се определя от реално реализираният престой на студента. На основата на представените документи, с анекс към финансовото споразумение, се коригира броят на месечните грантове и общата сума на финансовата помощ, на която студентът има право. В случаите на реално проведен по-кратък в сравнение с планирания престой (но над минимума от 3 месеца) и предварително изплатени суми в повече, студентът е длъжен да възстанови на ВУТП част от авансово предоставената му помощ – частта от сумата, която му е надплатена. В случаите на реализиран по-продължителен престой, ВУТП извършва доплащане на студента на помощ – до достигане на общия размер, на който има право.

2015-24_ArbeitenEuropa_EF-Erasmus Documentario-Erasmus-3-630x384 CIMG9708