Научен съвет

report-photl-com-Fedior-L

НАУЧЕН  СЪВЕТ  НА   ВУТП

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. д-р инж. Ирина Топалова-Георгиева

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д.т.н. инж. Димитър Радев 

 

ЧЛЕНОВЕ:

проф. д-р Миглена Петрова Темелкова
проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
проф. д.ик.н Христо Маринов Иванов
проф. дтн. инж. Христо Ангелов Христов
проф. д-р инж. Димитър Дамянов Дамяновски
доц. д-р Пламен Цветанов Павлов
доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов
доц. д-р Лиан Любенов Неделчев
доц. д-р инж. Павлинка Горанова Радойска
доц. д-р Красимира Бориславова Иванова
доц. д-р инж. Иван Динков Иванов
доц. д-р инж. Григор Йорданов Михайлов
доц. д-р Сийка Димитрова Демирова

 

Научен секретар:

Анна Оцетова

e-mail: y.aotsetova@abv.bg

Резултати  от научни проекти по фонд Научни изследвания към ВУТП

ТЕМА: №2/04.04.2016 ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕТИЧНОСТТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

00010002

ТЕМА: “Методи за моделиране и оценяване на информационни услуги”

0001-1

ТЕМА:Изграждане на инфраструктура за устойчиво подобряване на качеството на обучение по ОС Линукс и Основи на програмирането във ВУТП

0001-2

0002-1

ТЕМА: Дистанционно прогнозиране на ежедневното потребление на електрическа енергия от масови потребители в условията на свободен пазар

0001-3 0002-2

ПРОЕКТ: ФОТОННО ЗАХРАНВАНА ДВУПОСОЧНА МУЛТИПЛЕКСИРАНА СЕНЗОРНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА ПО ЕДНО ОПТИЧНО ВЛАКНО С ЛИНЕЙНА ТОПОЛОГИЯ ОТЧЕТ - ЕТАП 1/2016

0001-4t