Мобилни комуникации и интернет (МКИ)

Специалност МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

Професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Професионална квалификация МАГИСТЪРИНЖЕНЕР ПО МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

mkiЗащо да избера тази специалност?

Магистърското обучение по специалността „Мобилни комуникации и интернет” е ориентирано към студенти, завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, които искат да развият необходимите компетенции и професионализъм в телекомуникационните мрежи и услуги и да придобият квалификация, която ще ги направи конкурентноспособни на пазара на труда.Целта на обучението е да осигури необходимата теоретична подготовка и приложни умения за инженери в базираните на интернет мобилни комуникационни системи и мрежи. С придобитата квалификация „Магистър по комуникационна и компютърна техника” всеки студент, може да се реализира като специалист с компетенции в областта на телекомуникациите, информационните системи и интернет, прилагайки научната теория и демонстрирайки умения за анализ, проектиране, моделиране и разработване на мрежи и услуги.

Кой може да кандидатства?

Кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, могат да кандидатстват за образователно-квалификационна степен „магистър“ във Висше училище по телекомуникации и пощи по специалността ,, Мобилни комуникации и  Интернет”.

Кандидатите подават лично документи за кандидатстване във ВУТП. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените специалности.

Форма на обучение – редовно вечерно

Продължителност – 2 години/4 семестъра

Завършилите специалността Мобилни комуникации и интернетразвиват компетенции и умения за:

  • прилагане на методи за моделиране и анализ на поведението на мрежата, включително телетрафично проектиране и системи за масово обслужване;
  • демонстриране на познания в детайли на аспекти, свързани с техническите характеристики и сигурността на мобилните комуникации и интернет;
  • анализиране и прилагане на методи, включително аналитични, числени и експериментални методи за анализ;
  • проектиране и тестване на мрежи и услуги, включително системи за работа в реално време и висока надеждност;
  • методи и техники, използвани за обработка, съхранение и предаване на данни в телекомуникационни мрежи.

Завършилите специалността„Мобилни комуникации и интернет” намират кариерна реализация като:

  • инженер в мобилните оператори;
  • сервизни специалисти в областта на радиорелейни, кабелни, сателитни и мултимедийни комуникационни системи;
  • специалисти в телекомуникационни компании, фирми в областта на интернет услугите и цифровата телевизия, в институции и производствени фирми;
  • специалисти в мобилни клетъчни радиомрежи и системи;
  • специалисти в производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на телекомуникационната техника и технологии.

Магистърът по „Мобилни комуникации и интернет” притежава необходимата теоретична, методическа и практическа подготовка за продължаване на обучението в образователна и научна степен „Доктор”.