Минали конкурси

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: Комуникационни мрежи и системи
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:  Телекомуникации
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:
Дата на публикуване в интернет:
04.04.2016
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Основи на програмирането)“
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Информационни технологии
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:
Дата на публикуване в интернет:
05.07.2016
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Административно право и административен процес
 Департамент: Базисна подготовка
Катедра:
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 94 / 04-12-2015
Дата на публикуване в интернет: 05-12-2015
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: Комуникационни мрежи и системи
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:  Телекомуникации
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 29 / 12-04-2016
Дата на публикуване в интернет:
 12.04.2016
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: Организация и управление на производството (пощенски услуги)
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 29 / 12-04-2016
Дата на публикуване в интернет:
 12.04.2016
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: Икономика и управление
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 35 / 10.05.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
10.05.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: Организация и управление на производството (пощенски услуги)
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 35 / 10.05.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
10.05.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: Схемотехника
Департамент : Базисна подготовка
Катедра:
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 35 / 10.05.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
10.05.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Език за управление на данни SQL)“
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:  Информационни технологии
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 48/24.06.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
24.06.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Главен асистент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Компютърни архитектури)“
Факултет : Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:  Информационни технологии
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 54/15.07.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
15.07.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Доцент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката
Факултет / Департамент: Телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 41 / 05-06-2015
Дата на публикуване в интернет: 09-03-2016
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в комуникациите)
 Департамент: Базисна подготовка
Катедра:
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 18 / 08-03-2016
Дата на публикуване в интернет:
 09-03-2016
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Информационни и комуникационни технологии)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:  Информационни технологии
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 40/27.05.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
27.05.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност: „Организация и управление на производството“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 79/07.10.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
07.10.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Теоретични  основи на комуникационната техника (Сензорни мрежи)“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 88/08.11.2016 г..
Дата на публикуване в интернет:
08.11.2016 г.
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност: „Теоретични  основи на комуникационната техника“
Факултет: Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра: „Телекомуникации“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 95 / 29-11-2016
Дата на публикуване в интернет:
29-11-2016
Справки и подаване на документи: Документите се подават в административен отдел.
На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Професор.